Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

W okresie od 1 do 31 marca 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach 8 województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Lokalnie zjawisko to może występować również w innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie mazowieckim.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

prgnz2 marzec

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – marzec 2020 rok

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko -mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie mazowieckim.

prgnz2 marzec

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej według scenariuszy A i B

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: śląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, i opolskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny. Ponadto stosunkowo często na terenie kraju stan rezerw może się kształtować powyżej zera, ale poniżej 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

prgnz1 marzec

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – marzec 2020 rok

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z utrzymującym się zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej. W skali regionalnej zjawisko to może występować przede wszystkim w obrębie województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Lokalnie niżówka może dotknąć również inne obszary kraju, w tym w szczególności województwo mazowieckie.

okladka

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2020 - 31.03.2020

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach. Opracowanie publikowane jest na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.