Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w kwietniu 2020 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła prognozę sytuacji hydrogeologicznej w okresie 1-30 kwietnia 2020 r. Prognoza obejmuje zagrożenia i zmiany zasobów oraz zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wraz z charakterystyką wieloletnich wahań. Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach. Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju.

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z niżówką hydrogeologiczną. Charakter regionalny zjawisko to może przyjąć przede wszystkim w obrębie siedmiu województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Lokalnie niżówka może występować również na innych obszarach, w tym w szczególności na terenie trzech województw: pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne. 

nizowka

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – kwiecień 2020 rok

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie siedmiu województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie pomorskim, podlaskim i mazowieckim.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie czterech województw: wielkopolskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny.

Ponadto stosunkowo często na terenie kraju, szczególnie na Nizinach Środkowopolskich, stan rezerw może się kształtować powyżej zera, ale poniżej 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

prognoza poziomu rezerw

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – kwiecień 2020 rok

lokalizacja punktow

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

okl prognoza 3b 2020

Zobacz: 

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2020 - 30.04.2020