Komunikat o sytuacji hydrogeologicznej w lutym 2020 r.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 29 lutego 2020 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB. 

Ocena bieżącej sytuacji hydrogeologicznej

W lutym 2020 r. na przeważającej części obszaru kraju nastąpił wzrost średniego poziomu wód podziemnych w odniesieniu do stanu ze stycznia 2020 r. Zjawisko takie wystąpiło zarówno w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym, jak i w systemach o zwierciadle napiętym. Również w przypadku większości monitorowanych źródeł, znajdujących się w południowej części kraju zaobserwowano wzrost średnich miesięcznych wydajności w porównaniu do stanu z poprzedniego okresu obserwacji.

W lutym 2020 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 88% analizowanych studni i źródeł) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w odniesieniu do stanu NNG odnotowano w rejonie miejscowości: Płock (woj. mazowieckie), Łabunie (woj. lubelskie), Aleksandria (woj. śląskie) oraz Karłowiczki i Łącznik (woj. opolskie).

W lutym 2020 r. na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, wynikający z niskiego stanu wód podziemnych. Średni miesięczny poziom wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego odnotowany został w ponad 20% analizowanych punktów obserwacyjnych, przy czym w ponad 3% analizowanych punktów obserwacyjnych doszło do pogłębienia niżówki w odniesieniu do stanu ze stycznia 2020 r.

Obecnie niżówka hydrogeologiczna utrzymuje się w: północnowschodniej, wschodniej i południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, południowo-wschodniej, południowo-zachodniej i północnej części województwa kujawskopomorskiego, południowo-wschodniej i centralnej części województwa pomorskiego, w centrum, na południu i lokalnie na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, centralnej i wschodniej części województwa dolnośląskiego, zachodniej i wschodniej części województwa śląskiego, zachodniej, południowo-wschodniej i wschodniej części województwa opolskiego, północnej i zachodniej części województwa mazowieckiego oraz na znacznym obszarze (głównie w centrum i na południu) województwa lubelskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego odnotowano również w pozostałych regionach kraju. 

komunikat psh3

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2020 r.

komunikat psh4

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2020 r.

Komunikat opracowano na podstawie wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł prowadzonych w wybranych, reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby hydrogeologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z uwzględnieniem wyników obserwacji i prognoz IMGW-PIB. Wykorzystano również dostępne dane z realizacji procedur dotyczących corocznej aktualizacji zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, zasobów eksploatacyjnych ujęć wody podziemnej i poboru rejestrowanego oraz Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych, tom 18(66).

Charakterystykę sytuacji hydrogeologicznej w omawianym okresie przeprowadzono odrębnie dla systemów:

  • wód o zwierciadle swobodnym, zasilanych bezpośrednio infiltracją opadów atmosferycznych i reagujących silnie na zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych,
  • wód o zwierciadle napiętym, izolowanych od wpływów z powierzchni terenu, zasilanych zwykle przez wody przesączające się z wyżej występujących poziomów wodonośnych,
  • wód o zwierciadle napiętym na obszarze występowania wód o antropogenicznie niezmienionym charakterze (poziomy wodonośne o stropie warstwy znajdującym się na głębokości większej niż 120 m) oraz stref drenażu wód podziemnych źródłami, gdzie ocenie poddano wydajność źródła i jej zmiany w czasie.

okl komunikat 3a 2020

Zobacz więcej: 

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2020 do 29.02.2020