Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,śląskiego oraz w mniejszym stopniu: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w sierpniu 2020 r. na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz, w mniejszym stopniu, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: wielkopolskiego i śląskiego, mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w sierpniu 2020 roku

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – sierpień 2020 rok

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą (przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych) przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego. W mniejszym stopniu niżówka może rozwinąć się również w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej zjawisko to może stać się przyczyną trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na obszarze kraju, głównie w jego części północnej, będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNG-SNO, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia. Jednak tego typu położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę. Prognozowana na okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wody podziemnej eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Prognoza zagrożenia w związku z wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2020 r.

Prognoza zagrożenia w związku z wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej – sierpień 2020 r.

okładka opracowania Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2020 - 31.08.2020

Pobierz plik: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2020 - 31.08.2020 (PDF 3,46 Mb)