Studia podyplomowe "Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego"

Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego to temat studiów podyplomowych, organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Studia są odpowiedzią na "Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego", wprowadzone do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2019 roku. "Wytyczne..." zostały opracowane w ramach projektu RID – Rozwój Innowacji Drogowych „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, zrealizowanego w wyniku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a GDDKiA przez konsorcjum złożone z Państwowego Instytutu Geologicznego –Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Warszawskiej.

Adresaci studiów

 • osoby związane z branżą geologiczną lub budowlaną,
 • pracownicy sektora prywatnego (zajmujący się projektowaniem, realizacją i nadzorem badań podłoża) oraz administracji państwowej,
 • osoby chcące podnieść kwalifikacje poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie cyfryzacji i geopozycjonowania wyników badań rozpoznania podłoża budowlanego oraz sporządzania cyfrowej dokumentacji badań podłoża z wykorzystaniem nowoczesnych baz i modeli geoprzestrzennych.

Tematyka studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące dyscypliny:

 • Geoinformacja - w zakresie geoprzestrzennej lokalizacji badań podłoża oraz integracji rezultatów badań w postaci cyfrowej GIS/BIM
 • Geodezja i teledetekcja - poprzez korzystanie z geodezyjnych materiałów cyfrowych (WMS), tworzenie podkładów mapowych i modeli terenu oraz analizę obrazów
 • Geofizyka - w szczególności metody badań geofizycznych, takie jak tomografia elektrooporowa, metoda georadarowa, konduktometria, metody sejsmiczne
 • Geologia inżynierska - jako studium przypadków poprawnego realizowania prac i przygotowania dokumentacji w ujęciu wytycznych
 • Geomonitoring - w tym monitoring geotechniczny, geodezyjny i geofizyczny

Przedmioty

 1. Potrzeby i uwarunkowania prawne badań podłoża
  - Przegląd przepisów: akty prawne z komentarzami, normy, wytyczne, zarządzenia
  - Problemy i potrzeby na różnych etapach inwestycji
  - Przegląd dokumentacji przetargowej i projektowej, analiza przypadków problemowych

 2. Geodezja i teledetekcja w inżynierii lądowej
  - Zasób geodezyjny, geoportale, systemy WMS
  - Pomiary klasyczne i satelitarne profili oraz punktów dokumentacyjnych
  - Skanowanie laserowe i metody fotogrametryczne
  - Teledetekcja i obrazowania satelitarne

 3. Metody geofizyczne w inżynierii lądowej
  - Metody badań geofizycznych: elektrooporowe (VES, ERT), konduktometryczne (GCM), georadarowe(GPR) oraz sejsmiczne (MASW, STR)
  - Zasady prowadzenia prac terenowych
  - Przetwarzanie danych pomiarowych
  - Zasady interpretacji wyników badań
  - Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

 4. Cyfrowy zapis informacji o infrastrukturze podziemnej
  - Przegląd i praktyczne użycie oprogramowania do opracowania badań podłoża gruntowego
  - Modelowanie informacji o obiektach podziemnych

 5. Sondowania oraz techniki wiercenia i pobierania prób
  - Techniki wiercenia i zasady ich doboru (grunty i skały)
  - Ustalanie kategorii pobierania i klasy jakości prób
  - Dobieranie sondowań do warunków gruntowych
  - Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał

 6. Cyfryzacja dokumentacji badań podłoża gruntowego
  - Rodzaje dokumentacji badań podłoża gruntowego
  - Nowoczesne sposoby tworzenia dokumentacji w formie bazodanowej
  - Zapis geoprzestrzenny wyników badań w postaci bazodanowej (GIS)
  - Zastosowanie rozwiązań geoprzestrzennych w aspekcie cyfrowego obiegu dokumentacji

 7. Integracja technologii GIS i BIM
  - Wprowadzenie do modelowania BIM
  - Standaryzacja technologiczna i procesowa
  - Wykorzystanie technologii BIM do przetwarzania i integracji danych o podłożu gruntowym (GeoBIM)

 8. Monitoring powierzchniowy i wgłębny
  - Instrumenty pomiarowe i metody monitoringu
  - Planowanie i raportowanie monitoringu
  - Zakres monitoringu i zastosowania praktyczne

Zajęcia prowadzone będą przez autorów "Wytycznych..." wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego z 2019 r.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry
 • Liczba godzin: ok. 220
 • Liczba miejsc: 50
 • Cena: 5600 zł za 2 semestry

Warunki przyjęcia

 • Posiadanie dyplomu ukończenia przynajmniej studiów licencjackich lub inżynierskich
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie studiów: girp.agh.edu.pl
 • Złożenie podania oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów do 25.09.2020 roku

Kontakt

Strona internetowa: girp.agh.edu.pl

dr inż. Przemysław Kuras
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 669 768 739

dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. AGH
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 530 684 803