Projekt "Polityki Energetycznej Polski do 2040 r."

Ministerstwo Klimatu zakończyło etap konsultacji projektu "Polityki Energetycznej Polski do 2040 r." Główne założenia projektu to sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego i zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

Celem podstawowym polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

Niektóre cele szczegółowe wskazane w dokumencie związane są ściśle z geologią:

  • CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych
  • CEL SZCZEGÓŁOWY 6. Rozwój odnawialnych źródeł energii

Dokument zostanie teraz przekazany pod obrady Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, któremu przewodniczy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie projekt będzie podlegać zaopiniowaniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kolejnym krokiem będzie przekazanie dokumentu na ścieżkę rządową w ramach komitetów w KPRM – tj. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, stałego Komitetu Rady Ministrów oraz do przyjęcia przez Radę Ministrów. Projekt PEP2040 zostanie opublikowany po uzyskaniu pozytywnej opinii KKPR i MFiPR.

Materiały do pobrania

Źródło: Ministerstwo Klimatu