MATERIAŁY PROJEKTU WATERPROTECT

Logo projektu Waterprotect

WATERPROTECT (Innovative Tools Enabling Drinking WATER PROTECTion in Rural and Urban Environments) to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było wypracowanie i pokazanie nowego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi, opartego na zasadzie współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 podmiotów z 7 krajów Unii Europejskiej – Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii, a także Polski.  W projekcie biorą także udział hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

W każdym kraju, który bierze udział w projekcie, wytypowano po jednej zlewni pilotażowej. W Polsce do badań wybrano zlewnię Gowienicy Miedwiańskiej, położoną na południe od Szczecina. W trakcie trwania projektu opracowano program działań, które przyniosą poprawę jakości wód na obszarze zlewni. Program ma uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników zlewni (rolników, producentów żywności, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych) oraz interesariuszy zewnętrznych (inspekcji ochrony środowiska, zarządców wód, administracji samorządowej). Opracowano również szereg materiałów informacyjnych - realizatorzy liczą, że szeroka edukacja użytkowników zlewni pomoże w ograniczeniu zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony roślin.

Efektem projektu WATERPROTECT jest wypracowanie najlepszych sposobów zarządzania zlewnią intensywnie użytkowaną rolniczo, na obszarze której stwierdzono zanieczyszczenie wód związkami azotu lub pestycydami. 

W ramach projektu opracowano liczne materiały edukacyjno-informacyjne - poradniki, foldery, plansze informacyjne i ulotki, których celem jest podnoszenie wiedzy na temat sposobów ograniczenia degradacji wód, zasad dobrej praktyki rolniczej i zachęcenie do ich stosowania. 

 

   flagaue