Nominacja profesorska dla dr hab. Anny Pasiecznej

Dr hab. Anna Pasieczna została profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych. Pani Profesor otrzymała tytuł postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 23 lipca 2020 r. Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się wkrótce.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż. Mateusz Damrat oraz zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju dr Piotr Szrek gratulują Profesor Annie Pasiecznej uzyskania nominacji

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż. Mateusz Damrat oraz zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju dr Piotr Szrek gratulują Profesor Annie Pasiecznej uzyskania nominacji

Profesor Anna Pasieczna w 1975 roku skończyła studia wyższe na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała tytuł magistra geologii w zakresie geochemii i mineralogii. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie geologii nadała jej w 1982 r. Rada Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Geochemia boru w osadach karbońskich rowu mazowiecko-lubelskiego”, a stopień doktora habilitowanego – w roku 2004 Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.:„Atlas zanieczyszczeń gleb miejskich w Polsce”.

W pierwszym okresie pracy badawczej prof. Pasieczna zajmowała się badaniami geochemiczno-mineralogicznymi skał osadowych w aspekcie ich genezy i problematyki facjalnej oraz wskaźników sedymentacji. Od roku 1990 skierowała swoje zainteresowania naukowe w stronę zagadnień z zakresu kartografii geochemicznej, mającej na celu rozpoznanie naturalnych i antropogenicznych czynników anomalii geochemicznych i zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami potencjalnie toksycznymi.

Najważniejszym osiągnięciem prof. Anny Pasiecznej są badania z zakresu kartografii geochemicznej w Polsce rozpoczęte po zorganizowaniu przez nią w Państwowym Instytucie Geologicznym Pracowni Kartografii Geochemicznej. Efektem prac (prowadzonych w sposób ciągły pod patronatem Ministerstwa Środowiska) jest opublikowanie serii monograficznych opracowań kartograficznych, które obejmują cały cykl przygotowania zdjęć geochemicznych (od projektów badawczych, poprzez nadzór prac terenowych i analitycznych aż po edycję). Mapy geochemiczne prezentowane w serii atlasów geochemicznych w różnych skalach są syntetycznym obrazem stanu środowiska w hydrosferze i na powierzchni litosfery, potrzebnym do planowania przestrzennego i ochrony środowiska abiotycznego oraz ustalenia wielkości i przyczyn ewentualnego skażenia w celu jego likwidacji. Monograficzne atlasy geochemiczne zawierają ogromny ładunek informacji dostarczając obfitego materiału do oceny i roli czynników antropogenicznych i geogenicznych w środowisku przyrodniczym. 

Pani Profesor jest autorką 126 prac naukowych; w tym 19 publikacji indywidualnych i 107 współautorskich. Jest naukowcem cieszącym się dużym uznaniem, co wyraża się statusem czasopism naukowych, w których ukazały się cytujące ją artykuły oraz znaczną ilością zespołów naukowych, które zapraszają prof. Pasieczną do współpracy. 

Osiągnięcia w działalności dydaktycznej Do osiągnięć prof. Pasiecznej w zakresie kształcenia i wychowywania młodej kadry naukowej należy zaliczyć promotorstwo 3 doktoratów zakończonych przyznaniem stopnia. W zakresie działalności dydaktycznej sprawowała też opiekę nad uczniami Technikum Geologicznego i stażystami odbywającymi praktykę w PIG, oraz nad wykonaniem trzech prac magisterskich z dziedziny kartografii geochemicznej prowadzonych we współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego i Wydziału Geologii UW. Prowadziła też szereg szkoleń w zakresie geochemii i kartografii geochemicznej pracowników PIG, pracowników służb geologicznych Litwy oraz pracowników afrykańskich służb geologicznych.
 

Za swoją działalność badawczo-naukową Pani Profesor otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nominację do nagrody premiera za opracowanie “Atlas geochemiczny Polski” , srebrną odznakę „ Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za opracowanie “Atlas geochemiczny Polski”, nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za Atlas – geology for environmental protection and territorial planning in the Polish-Lithuanian cross-border area , nagrodę specjalną Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za kierowanie zdjęciem geochemicznym Górnego Śląska, nagrodę specjalną Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za udział w opracowaniu „Geochemical Atlas of Europe”, Dyplom Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za rozpoznanie zanieczyszczeń geochemicznych gleb Warszawy i okolic, nagrodę specjalną Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za najlepszą monografię roku 2016 – Szczegółowa Mapa Geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000. Arkusze Zabrze, Chorzów, Ornontowice, Mikołów.

Serdecznie gratulujemy otrzymanej nominacji!