Minister środowiska zaakceptował kolejny "Plan prac państwowej służby geologicznej"

28 sierpnia 2020 r. minister środowiska Michał Woś zaakceptował "Plan prac państwowej służby geologicznej" (PSG 2021) przewidzianych do realizacji w 2021 roku i latach następnych. Plan zawiera 25 zadań, których realizacja wynika bezpośrednio z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Plan prac PSG 2021 zawiera zarówno zadania ciągłe (np. "Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego", "Prowadzenie baz danych geologicznych", "Wsparcie informatyczne" czy "Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin"), jak również zadania nowe, które do tej pory nie były jeszcze realizowane.

Państwową służbę geologiczną (psg) pełni Państwowy Instytut Geologiczny-PIB zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064). Działalność PIG-PIB koncentruje się na wypełnianiu ustawowych zadań państwowej służby geologicznej, wynikających z art. 162 ww. ustawy. Priorytetowym celem państwowej służby geologicznej jest dbanie o zrównoważony rozwój Polski w zakresie geologii, a przede wszystkim wykonywanie, koordynacja i promocja przedsięwzięć uwzględniających racjonalną gospodarkę i ochronę zasobów geologicznych kraju.

Zadania zawarte w "Planie prac..." odzwierciedlają ustawowe zadania państwa z zakresu geologii. Zadania te będą dodatkowo oceniane na etapie opiniowania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.