PIG-PIB bada zagrożenia dla ujęcia wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej wykonuje od 2018 roku badania zmierzające do określenia stanu wód podziemnych w rejonie dawnego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych oraz zagrożenia dla ujęcia komunalnego wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej. W październiku 2020 r. nasi pracownicy rozpoczęli kolejny etap prac, dzięki czemu wykonane zostaną nowe otwory badawcze (piezometry). Prace prowadzi Zespół ds. badań zasięgów zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof.lnych, awarii lub katastrof.

Zanieczyszczenie środowiska w rejonie dawnego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych, w szczególności gruntu i wód podziemnych, ma charakter historyczny. W wyniku wieloletniej działalności Zakładu do gruntu i wód podziemnych w sposób niekontrolowany przedostawały się toksyczne substancje z grupy WWA, BTEX i fenoli - składniki oleju kreozotowego. Zanieczyszczenia te, migrujące w wodach podziemnych od dziesięcioleci, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla wielootworowego komunalnego ujęcia wód podziemnych, będącego podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę pitną.

pomiary hydrogeologiczne studni głębinowej ujęcia komunalnego 2018

Pomiary hydrogeologiczne studni głębinowej ujęcia komunalnego (2018 r.)

Działania PSH zainicjowane w wyniku wspólnych ustaleń Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka są prowadzone zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Zaangażowanie państwowej służby hydrogeologicznej do realizacji prac świadczy o dużej wadze problemu, jakim jest zagrożenie dla ujęcia komunalnego wód dla Miasta Ostrów Mazowiecka. Problem zanieczyszczenia wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej monitorowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB od 2016 roku.

W minionym okresie PIG-PIB zrealizował szereg prac badawczych (m.in. kartowanie hydrogeologiczne, badania geofizyczne, opróbowanie kilkunastu punktów monitoringowych, modelowanie hydrogeologiczne).

pobor prbek wod ze studni glebinowej ujecia komunalnego 2019
Pobór próbki wody z piezometru monitoringu osłonowego ujęcia komunalnego (2019 r.)

Aktualnie PIG-PIB jest na etapie wykonania 3 otworów obserwacyjnych (piezometrów), zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Wykonanie kolejnych 8 otworów planowane jest w I połowie 2021 roku. Otwory służyć będą uszczegółowieniu informacji o zanieczyszczeniu wód podziemnych składnikami oleju kreozotowego w strefie zasilania ujęcia komunalnego oraz zbadaniu ciągłości utworów słaboprzepuszczalnych stanowiących izolację pomiędzy I i II warstwą wodonośną. Prace zaplanowano w porozumieniu z władzami Miasta Ostrów Mazowiecka w taki sposób, aby wykonane otwory mogły w dalszej perspektywie stanowić element sieci monitoringu osłonowego komunalnego ujęcia wód podziemnych.

wytyczone nowe piezometry 2020
Wytyczone nowe piezometry (2020 r.)

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 r. Wynikiem prac Instytutu będzie szczegółowe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, skali zanieczyszczenia wód podziemnych, a także ocena zagrożenia dla ujęcia i sposobów jego ochrony.

Tekst i zdjęcia: Adam Brodecki