Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej na listopad 2020 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna udostępniła "Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2020 - 30.11.2020". Opracowanie ma na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego w nadchodzących tygodniach.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni niżówka hydrogeologiczna będzie występować w 11 województwach: wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim i śląskim. Ponadto lokalnie zjawisko to może być obserwowane także na obszarze województwa dolnośląskiego. Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w listopadzie 2020 r. w obrębie 12 województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%, tym niemniej w obrębie 4 województw: wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie 6 województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego. W mniejszym stopniu niżówka może rozwinąć się również w 6 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i dolnośląskim, przy czym w ostatnim z wymienionych województw przewiduje się, że opisywane zjawisko, jeżeli wystąpi, będzie miało charakter wyłącznie lokalny.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2020 - 31.11.2020 - okładka

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2020 - 31.11.2020

Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Zgodnie z aktualną informacją pozyskaną przez państwową służbę hydrogeologiczną liczba ujęć wód podziemnych, które aktywnie, corocznie działają w ramach poboru rejestrowanego, wynosi na obszarze kraju prawie 17000, w tym około 15000 stanowią ujęcia, do których odnosi się wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponad 90% spośród tych ujęć służy zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia.

Według danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ok. 70% zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi. Wody podziemne stanowią również źródło wód przeznaczonych do spożycia i dla potrzeb gospodarstw domowych w ramach zwykłego korzystania z wód oraz zasilają ekosystemy zależne od wód podziemnych.

zapisz sie do newslettera psg