Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w październiku 2020 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie okresie od 1 do 31 października 2020 r. W komunikacie przedstawiono położenie zwierciadła wód podziemnych, stan rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stan zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym o zwierciadle swobodnym

W październiku 2020 r. niższe położenie zwierciadła wód podziemnych, w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca, odnotowano w przypadku około 23% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenia zwierciadła wód podziemnych rejestrowane były najliczniej w północnej północnowschodniej i południowo-wschodniej części kraju (województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz południowa część województwa podkarpackiego).

Wzrost średniego poziomu wód podziemnych, stwierdzony w październiku w około 75% punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 2% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym we wrześniu bieżącego roku.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2020 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2020 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W październiku 2020 r. w większości analizowanych punktów obserwacyjnych tj. ponad 88%, stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W około 12% punktów objętych analizą poziom rezerw był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG, z czego w około 6% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. Sytuacja taka została odnotowana w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie), Lipsko i Wymyśle Polskie (woj. mazowieckie), Lipsk (woj. podlaskie), Aleksandria, Stanisławów i Złoty Potok (woj. śląskie) oraz Chachalnia, Leszno i Sarbicko (woj. wielkopolskie).

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2020 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2020 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W październiku 2020 r. na części obszaru kraju utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Jednak w czasie minionego miesiąca zmniejszyła się liczba punktów obserwacyjnych, w których potwierdzono występowanie niżówki hydrogeologicznej. Punktów takich w październiku br. było 38, co stanowi ponad 22% analizowanych punktów, podczas gdy we wrześniu br. punkty takie stanowiły około 31% analizowanych punktów obserwacyjnych.

Zasięg niżówki ograniczył się w tym czasie na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, natomiast na obszarach województw opolskiego i dolnośląskiego niżówka nie występowała już w skali regionalnej, co było podstawą do odwołania stanu zagrożenia hydrogeologicznego dla tych województw.

W omawianym miesiącu zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej w największym stopniu dotknięte były obszary województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz obszary na zachodzie i południowym zachodzie województwa mazowieckiego. Niżówka w skali regionalnej w październiku 2020 r. pojawiła się również w północnej części województwa śląskiego.

Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w październiku 2020 r. również w innych regionach Polski, lecz zjawisko to miało charakter lokalny.

W przypadku 105 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 62% wszystkich analizowanych punktów, swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia, co oznacza, że w rejonach tych punktów nie wystąpiła niżówka hydrogeologiczna.

Mapa przedstawiająca zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w październiku 2020 r.

Mapa przedstawiająca zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w październiku 2020 r.

Okładka komunikatu państwowej służby hydrogeologicznej o bieżącej sytuacji w październiku 2020 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2020

zapisz sie do newslettera psg