Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w grudniu 2020 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna udostępniła "Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie 01.12.2020 - 31.12.2020". Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego w nadchodzących tygodniach.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w grudniu 2020 r. w obrębie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%, tym niemniej w obrębie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – grudzień 2020 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – grudzień 2020 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W mniejszym stopniu niżówka może rozwinąć się również w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim i śląskim.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w grudniu 2020 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w grudniu 2020 r.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych okładka

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.12.2020 - 31.12.2020