Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w Polsce

Państwowa służba hydrogeologiczna zaprezentowała najnowszy "Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w Polsce" za 2019 rok. Dokument jest istotny dla potrzeb gospodarowanie wodami, gdyż musi być ono prowadzone w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Zasoby eksploatacyjne określone są jako ilość wód podziemnych możliwych do pobrania z ujęcia w danych warunkach hydrogeologicznych i techniczno – ekonomicznych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę i przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

Sumaryczny stan zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 2 083 600,38 m3/h. W żadnym województwie nie odnotowano ubytku w wielkości zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w porównaniu do roku 2018. Największy przyrost wykorzystania zasobów wód podziemnych w stosunku do 2018 r. zarejestrowano w województwie kujawsko - pomorskim (3 266,80 m3/h) oraz w województwie mazowieckim (1 913,50 m3/h). Najmniejszym przyrostem zasobów charakteryzowało się województwo podkarpackie (89,90 m3/h) oraz województwo lubuskie (202,20 m3/h).

Całkowita wielkość zasobów eksploatacyjnych w poszczególnych województwach jest bardzo zróżnicowana. Maksymalna wartość zasobów eksploatacyjnych, wynosząca 265614,36 m3 /h występuje w województwie mazowieckim. Najmniejszą wartość ustalonych zasobów eksploatacyjnych wynoszącą 59 217,29 m3 /h odnotowano w województwie opolskim.

Ustalone zasoby eksploatacyjne w układzie wojewódzkim (m3 /h)

Ustalone zasoby eksploatacyjne w układzie wojewódzkim (m3/h)

Wartości zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych w układzie piętrowym przedstawiono za pomocą diagramów kołowych. Barwami wyróżniono wody występujące w piętrze czwartorzędowym, neogeńsko – paleogeńskim (dawniej trzeciorzędowym), kredowym i łącznie w piętrach starszych niż kredowe.

Stan zasobów eksploatacyjnych poszczególnych pięter wodonośnych w układzie wojewódzkim (w %)

Stan zasobów eksploatacyjnych poszczególnych pięter wodonośnych w układzie wojewódzkim (w %)

Jak wynika z przedstawionych powyżej diagramów, w poszczególnych województwach widoczne jest znaczne zróżnicowanie stratygraficzne eksploatowanych pięter wodonośnych, co związane jest ze zróżnicowanie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych w poszczególnych regionach na obszarze kraju. Ze względów ekonomicznych eksploatowane są piętra wodonośne najbardziej dostępne w danym województwie.

 Stan zasobów eksploatacyjnych poszczególnych pięter wodonośnych w skali Polski (w %)

Stan zasobów eksploatacyjnych poszczególnych pięter wodonośnych w skali Polski (w %)

Według zebranych danych w Polsce ok. 66% ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych jest związane z utworami piętra czwartorzędowego, ok. 10% piętra neogenu-paleogenu, ok. 14% piętra kredowego oraz ok. 10% pięter starszych od kredy.

Zestawienie ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych w Polsce w 2019 r.

Zestawienie ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych w Polsce w 2019 r.

Badania naukowe oraz prace dokumentacyjne o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym realizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz przedsiębiorstwa geologiczne, ze środków finansowych Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace związane z dokumentowaniem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla ujęć prowadzone są przez przedsiębiorstwa i firmy geologiczne na zlecenie właścicieli ujęć.

Okładka bilansu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych

Zobacz: Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.