Komunikat państwowej służby hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała "Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 r.". Przedstawiono w nim analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym na obszarze kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym o zwierciadle swobodnym

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do poprzedniego okresu została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 183 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

W listopadzie 2020 r. niższe położenie zwierciadła wód podziemnych, w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku około 30% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenia zwierciadła wód podziemnych rejestrowane były najliczniej w północnej i południowowschodniej części kraju, głównie na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych stwierdzono w listopadzie w ponad 67% punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 3% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w listopadzie 2020 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w listopadzie 2020 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 171 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

W listopadzie 2020 r. w większości analizowanych punktów obserwacyjnych tj. w niemal 92% stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W ponad 8% punktów objętych analizą poziom rezerw był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG, z czego w około 2% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. Sytuacja taka została odnotowana w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie) i Chachalnia (woj. wielkopolskie).

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w listopadzie 2020 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w listopadzie 2020 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 171 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.

W listopadzie 2020 r. na części obszaru kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), jednak zjawisko niżówki hydrogeologicznej w wielu miejscach uległo zredukowaniu. Zasięg niżówki ograniczył się przede wszystkim na obszarach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, natomiast w województwach: podlaskim, pomorskim i lubelskim niżówka występowała już tylko lokalnie.

W omawianym miesiącu zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej w największym stopniu dotknięte były obszary województw warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. W mniejszym stopniu niżówka występowała także w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim.

W skali kraju stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 26 punktach, co stanowi ponad 15% wszystkich analizowanych punktów. W 28 punktach obserwacyjnych (ponad 16%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w listopadzie utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 117 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 68% wszystkich analizowanych punktów, swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia, co oznacza, że w rejonach tych punktów nie wystąpiła niżówka hydrogeologiczna.

Mapa przedstawiająca zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w listopadzie 2020 r.

Mapa przedstawiająca zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w listopadzie 2020 r.

okladka komunikat psh

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 r.