Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej na styczeń 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna udostępniła prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 roku. Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni niżówka hydrogeologiczna będzie występować głównie w województwach: wielkopolskim i warmińsko-mazurskim oraz, w mniejszym stopniu, w zachodniopomorskim, podlaskim i śląskim. Do lokalnych wystąpień niżówki może dochodzić również na innych obszarach kraju – w szczególności na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w styczniu 2021 r. w obrębie województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, śląskiego, pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Jednakże w obrębie województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – styczeń 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – styczeń 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się występowanie w kraju zagrożenia związanego z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę niżówka może wystąpić na obszarze województw: wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. O znacznie mniejszym rozprzestrzenieniu zjawisko prognozowane jest w obrębie województw: zachodniopomorskiego, podlaskiego i śląskiego. Jednocześnie do lokalnych wystąpień niżówki może dochodzić również na innych obszarach kraju – w szczególności na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w styczniu 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w styczniu 2021 r.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego w nadchodzących tygodniach. Na potrzeby niniejszej prognozy wykorzystano wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej państwowej służby hydrogeologicznej, dostępnych do dnia 30.11.2020 r., z uwzględnieniem obserwacji i prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB. Wykorzystano również dostępne dane z realizacji procedur PSH dotyczących corocznej aktualizacji ilości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych i poboru rejestrowanego oraz Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (listopad 2020 r.).

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Zgodnie z aktualną informacją pozyskaną przez państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) liczba ujęć wód podziemnych, które aktywnie, corocznie działają w ramach poboru rejestrowanego, wynosi na obszarze kraju prawie 17000, w tym około 15000 stanowią ujęcia, do których odnosi się wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponad 90% spośród tych ujęć służy zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia. Według danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ok. 70% zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi. Wody podziemne stanowią również źródło wód przeznaczonych do spożycia i dla potrzeb gospodarstw domowych w ramach zwykłego korzystania z wód oraz zasilają ekosystemy zależne od wód podziemnych.

Okładka publikacji Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 roku

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 roku