Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej na marzec 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 do 31 marca 2021 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w marcu 2021, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: wielkopolskiego, warmińsko -mazurskiego, podlaskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego będą występować obszary, na których lokalnie zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). 

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Tym niemniej jest wysoce prawdopodobne, iż w obrębie województw: pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których wystąpi brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter jedynie lokalny.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na marzec 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na marzec 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w marcu 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. niżówka hydrogeologiczna może występować lokalnie na obszarze kraju, w tym przede wszystkim w obrębie województw: wielkopolskiego, warmińsko -mazurskiego, podlaskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej mogą pojawić się lokalne trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Sytuacja hydrogeologiczna prognozowana na okres od 1 do 31 marca 2021 r. określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 marca do 31 marca 2021 r.

Okładka prognoza hydrogeologiczna na marzec 2021 rok