Mapy Geośrodowiskowe Polski w Narodowym Archiwum Geologicznym

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w ramach realizowanego zadania państwowej służby geologicznej Mapa Geośrodowiskowa Polski istnieje możliwość zamawiania opracowania poprzez Narodowe Archiwum Geologiczne w wariantach aktualności danych:

  1. Mapa Geośrodowiskowa Polski I – plansza A i plansza B + tekst objaśniający dla każdego arkusza - aktualność prezentowanych danych wg schematu przedstawionego na rysunku 1
  2. Mapa Geośrodowiskowa Polski II - plansza A i plansza B + tekst objaśniający w układzie wojewódzkim – aktualność prezentowanych danych wg schematu przedstawionego na rysunku nr 2
  3. Mapa Geośrodowiskowa Polski III – plansza A i plansza B + zestawienia tabelaryczne –począwszy od bieżącego roku z aktualnością danych na każdy rok realizacji

Mapa Geośrodowiskowa Polski

Rys. 1 Aktualność danych prezentowanych na arkuszach Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Mapa Geośrodowiskowa Polski

Rys. 2 Aktualność danych prezentowanych na arkuszach Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Poza udostępnianiem map w wersji arkuszowej w skali 1:50 000 – dla każdej z edycji (I, II, III) jest też możliwość wnioskowania do NAG o przygotowanie map (dla obecnie realizowanej III edycji) dla wybranych obszarów (np. powiatów, gmin, itp.) w skalach 1:25 000 – 1:100 000. Dla każdego nietypowego opracowania jego zakres i skala, każdorazowo powinny zostać uzgodnione za pośrednictwem NAG z Głównym Koordynatorem MGśP. Poniżej przykładowe opracowanie dla powiatu w skali 1:100 000.

Mapa Geośrodowiskowa (III) dla powiatu parczewskiego w skali 1:100 000 (plansza A)

Mapa Geośrodowiskowa (III) dla powiatu parczewskiego w skali 1:100 000 (plansza A)

Istnieje także możliwość zamawiania map przedstawiających dowolnie wybrany przez użytkowników zakres tematyczny – spośród danych zestawionych w obowiązującej Instrukcji wraz z Aneksem.

Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (2005 r.)

Aneks do Instrukcji opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000 (2013 r.)

Mapy edycji I i II należy traktować jako mapy podstawowe przy uwzględnieniu aktualności prezentowanych na nich danych zgodnych z rokiem opracowania. Należy mieć świadomość, że dane środowiskowe cechują się dużą dynamiką zmian i aktualizacja informacji przedstawianych na Mapach w cyklach 5-cio lub więcej letnich może okazać się niewystarczająca. Z tych względów w obecnie realizowanej edycji MGśP (III) dane ośrodków zewnętrznych jak i PIG-PIB są pozyskiwane i przetwarzane nawet kilkakrotne w ciągu każdego roku.