Rozszerzenie zakresu akredytacji dla laboratoriów badawczych PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 283. Na stronie internetowej PCA zamieszczono nowe, rozszerzone wydanie Zakresu akredytacji.

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdza spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, w tym kompetencje techniczne w określonym zakresie.

Akredytacja PCA dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dotyczy badań oraz pobierania próbek wykonywanych przez laboratoria badawcze PIG-PIB, objęte wspólnym systemem zarządzania:

  • Laboratorium Chemiczne,
  • Centrum Badań Gruntów i Skał,
  • Zespół Opróbowania Wód.

Zakres akredytacji jest stale rozszerzany na nowe obszary działalności laboratoryjnej.

Polskie Centrum Akredytacji przeprowadza regularne oceny dotyczące kompetencji technicznych laboratoriów oraz funkcjonowania systemu zarządzania. Ostatnia ocena w nadzorze, która ze względu na sytuację epidemiologiczną była przeprowadzona w formie zdalnej, odbyła się w marcu 2021 r.

W wyniku oceny PCA, na wniosek Instytutu, zakres akredytacji został rozszerzony o kolejne badania chemiczne oraz badania właściwości fizycznych próbek wody, wykonywane w Pracowni Metod Chemicznych, wchodzącej w skład Laboratorium Chemicznego.

Do zakresu akredytacji włączono następujące badania, wykonywane zgodnie z polskimi normami:

  • zasadowość mineralna i ogólna oraz stężenie wodorowęglanów – metoda miareczkowania potencjometrycznego,
  • stężenie cyjanków wolnych oraz indeks fenolowy – metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotometryczną.

Rozszerzenie zakresu akredytacji dotyczy ponadto oznaczania pH oraz przewodności elektrycznej właściwej, zgodnie z polskimi normami, oraz wybranych parametrów (twardość ogólna, suma substancji rozpuszczonych, stężenie wodorowęglanów, węglanów i wodorotlenków), które są obliczane na podstawie innych badań.

Zobacz: pdf Nowe wydanie Zakresu akredytacji nr AB 283, wydanie 25 z 19.05.2021 r. (355 KB)

 

Nowy zakres akredytacji jest dostępny także na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.