Komunikat państwowej służby hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała kolejny komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej. Przedstawiono w nim analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Na przeważającym obszarze kraju odnotowano wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych i wydajności źródeł w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Punkty, w których odnotowano wzrost stanowiły ponad 82% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł najliczniej notowane były w północnej i południowo-zachodniej części kraju.

Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Punkty obserwacyjne, w których stan rezerw zasobów przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia stanowiły w kolejnych miesiącach drugiego kwartału od 94% do 96% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych.

W drugim kwartale hydrologicznym 2021 r. nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego, występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało w 12 punktach obserwacyjnych na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w drugim kwartale roku hydrologicznego 2021 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w grudniu 2020 r.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2021 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2021 r.

okładka komunikatu państwowej służby hydrogeologicznej

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2021