Jubileusz 102. rocznicy powstania Państwowego Instytutu Geologicznego

Maj jest dla nas miesiącem szczególnym. Co roku świętujemy dwa ważne wydarzenia z naszej historii - uroczyste otwarcie Państwowego Instytutu Geologicznego 7 maja 1919 r. i przyjęcie 30 maja 1919 r. uchwały Sejmu Ustawodawczego powołującej do życia naszą instytucję. Tradycyjnie z okazji kolejnej rocznicy tych wydarzeń w gmachu Muzeum Geologicznego 31 maja 2021 r. odbyła się sesja jubileuszowa. Uroczystość przebiegła nietypowo, bo zorganizowana została w obowiązującym reżimie sanitarnym i była transmitowana „na żywo” na stronie internetowej Instytutu.

sala Muzeum Geologicznego

Uroczystość odbyła się w głównej sali Muzeum Geologicznego PIG-PIB

Tegoroczne uroczystości rocznicowe zaszczycił swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa dr Piotr Dziadzio. Inaugurując obchody rocznicowe wskazał nowe wyzwania stojące przez Instytutem.

Podczas tylu lat działalności Państwowego Instytutu Geologicznego wiele razy zmieniała się jego struktura organizacyjna i realizowane zadania. Teraz kolejny raz nadszedł moment, aby podjąć się nowych wyzwań i spróbować jeszcze lepiej dostosować rolę Instytutu do potrzeb naszego kraju - powiedział Piotr Dziadzio. Minister nakreślił główne obszary przyszłej działalności PIG-PIB, stawiając mocny akcent na ukierunkowanie zadań pod kątem trwającej transformacji energetycznej, zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego oraz adaptacji do zmian klimatycznych.

- Trzema głównymi filarami nowoczesnej służby geologicznej umiejscowionej w Państwowym Instytucie Geologicznym będą energia, surowce i środowisko. Chcemy, aby Instytut wspierał Polskę w pozyskaniu nowych źródeł energii i surowców niezbędnych do transformacji energetycznej, w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju - powiedział Główny Geolog Kraju.

Piotr Dziadzio podkreślił, że priorytetami w zakresie geologii będzie realizacja zadań dla administracji państwowej, gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej, a także upowszechnianie wiedzy geologicznej, współpraca międzynarodowa i cyfryzacja. - Nie wyobrażam sobie pracy, która jest przez wami bez nauki. Elementy badawcze odgrywają istotną rolę w polskiej geologii i będziemy dążyć do osiągnięcia przez Instytut najwyższego poziomu naukowego – dodał minister.

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat docenił wkład pracowników w rozwój Instytutu. - Dziękuję wszystkim, że pomimo trudności udało się zrealizować tyle zadań i wywiązać się z podjętych zobowiązań. Geologia jest forpocztą zmieniającej się rzeczywistości, bo zapewnia mocny fundament gospodarce. Proszę o wsparcie zapowiadanych zmian, bo chcemy uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej. I dodał: - Przeszłość jest naszym kapitałem i zainwestujmy go, śmiało patrząc w przyszłość. Nasz wkład jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia transformacji energetycznej i zagwarantowania gospodarce niezbędnych surowców. Służba geologiczna musi iść zawsze o jeden krok do przodu przed innymi instytucjami, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie państwa.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż.. Mateusz Damrat przemawia podczas gali jubileuszowej 102-lecia Instytutu

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż.. Mateusz Damrat przemawia podczas gali jubileuszowej 102-lecia Instytutu

Przy okazji 102. rocznicy powołania Państwowego Instytutu Geologicznego zostały uhonorowane wysiłek i osiągnięcia naszych pracowników. Wręczone zostały stopnie górnicze, dyplomy naukowe i nagroda dla wyróżnionego projektu realizowanego w PIG-PIB (lista wyróżnionych osób została zamieszczona poniżej). Z tej okazji głos zabrał Przewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Marek Lewandowski, przedstawiając osiągnięcia świeżo upieczonych doktorów i doktorów habilitowanych.

Wręczanie stopni górniczych pracownikom PIG-PIB

Wręczanie stopni górniczych pracownikom PIG-PIB

dyplomy habilitacyjne

Wręczenie dyplomów habilitacyjnych

Istotnym punktem programu Uroczystej Sesji Jubileuszowej były prezentacje dotyczące wybranych projektów realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym. Referaty wygłosili: Anna Dąbrowska (Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej), Romuald Bieleń (Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej oraz Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych Monitoringu Wód Podziemnych), prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski (Korelacje stratygraficzne i interpretacja jurajskich temperatur atmosferycznych na podstawie parametrów kerogenu lądowego) i dr Janusz Jureczka (Głęboki otwór badawczy Orzesze-1 (GZW) – wykonanie badań specjalistycznych oraz dokumentacji wynikowej).

Romuald Bieleń

Referuje mgr Romuald Bieleń

Ostatnim punktem jubileuszu było przedstawienie nowego zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych mgr Mirosława Piskorza, powołanego do pełnienia tej funkcji od dnia 1 czerwca 2021 przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę. Nowego członka zarządu oficjalnie powitał Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio podkreślając, że bogate doświadczenie zawodowe nowego dyrektora zapewni funkcjonowanie Państwowego Instytutu Geologicznego i państwowej służby geologicznej na najwyższym poziomie. Mirosław Piskorz zapewnił, że jednym z jego największych wyzwań podczas pracy w PIG-PIB będzie optymalizacja procesów zarządczych i zwiększenie efektywności funkcjonowania Instytutu, rozumianej także jako uproszczenie spraw administracyjnych, dzięki czemu wykonywanie prac merytorycznych będzie znacznie łatwiejsze.

Mirosław Piskorz

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Mirosław Piskorz

Kolejna rocznica przyniosła nadzieję, że nadchodzące lata będą dla Instytutu jeszcze lepsze i osiągniemy długo wyczekiwaną stabilizację i spokój, a jednocześnie podejmiemy nowe, ambitne wyzwania, dzięki którym wzmocnimy nie tylko naszą pozycję, ale pomożemy w sprawnym funkcjonowaniu kraju.

Galeria zdjęćLista osób nagrodzonych i wyróżnionych

Stopień Inżyniera Górniczego III stopnia:

 • dr Weronika Bureć–Drewniak m.in. za wykonywanie badań chemicznych w ramach realizacji map geochemicznych oraz na potrzeby monitoringu wód podziemnych,
 • mgr Krzysztof Karwacki m.in. za opracowanie metodologii wykorzystania technik fotogrametrycznych z pułapu drona do monitorowania aktywności osuwisk,
 • mgr inż. Monika Krzeczyńska m.in. za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego i górniczego oraz popularyzację wiedzy geologicznej,
 • mgr Aneta Starościak m.in. za prace w zakresie kartografii hydrogeologicznej oraz określenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
 • mgr Joanna Stawierej m.in. za prace związane z gromadzeniem danych o złożach kopalin oraz współudział w opracowaniu „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”.

Stopień górniczy Inżyniera Górniczego II stopnia:

 • mgr Michał Jaros, m.in. za udział w tworzeniu Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich oraz w opracowaniu 11 atlasów geologiczno-inżynierskich,
 • dr inż. Dorota Karmasz m.in. za wykonywanie badań chemicznych na potrzeby kartografii geochemicznej i monitoringu wód podziemnych,
 • mgr Dorota Palak-Mazur m.in. za prace w zakresie monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych,
 • mgr Adam Roguski m.in. za zaangażowanie w opracowywanie raportów, ekspertyz, dokumentacji i instrukcji geologiczno-inżynierskich,
 • mgr Anna Rojek m.in. za prace w zakresie prowadzenia monitoringu chemicznego i bazy danych wód podziemnych,
 • mgr Izabela Samel m.in. za prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich oraz współpracę przy opracowaniu atlasów geologiczno-inżynierskich,
 • dr Urszula Stępień m.in. za realizację prac w zakresie kartografii geologicznej oraz regionalnych geologicznych modeli 3D,
 • dr Radosław Wasiluk m.in. za realizację zadań związanych z kartografią geologiczną oraz z ochroną georóżnorodności,
 • mgr Mirosław Krawczyk m.in. za opracowanie licznych arkuszy map geologicznych, kierowanie pracami terenowymi i kameralnymi.

Stopień Inżyniera Górniczego I stopnia:

 • mgr Agnieszka Felter za realizację zadań z zakresu hydrogeologii wód zwykłych oraz wód leczniczych, termalnych i solanek,
 • mgr Ryszard Habryn m.in. za opracowanie licznych projektów badań geologicznych, dokumentacji otworowych oraz dokumentacji złóż, a także dozór i nadzór robót geologicznych,
 • mgr Krzysztof Majer m.in. za wykonywanie prac w zakresie kartografii geologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz za wdrażanie wielu nowych rozwiązań podczas ich realizacji,
 • dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska za opiekę nad zbiorami Muzeum Geologicznego oraz działalność edukacyjną i naukową,
 • dr Mariusz Socha m.in. za realizację zadań dotyczących wykorzystania wód zaliczanych do kopalin,
 • dr Krystian Wójcik m.in. za koordynacje prac związanych z zadaniami służby geologicznej z zakresu geologii naftowej

Dyplom doktora nauk o Ziemi i środowisku:

 • dr Jarosław Kos,
 • dr Radosław Wasiluk,
 • dr Marcin Wódka.

Dyplomy habilitacyjne:

 • dr hab. Anna Hrynowiecka,
 • dr hab. Marcin Dąbrowski.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Michał Zieliński

logotyp nfosigw

Organizacja Sesji Jubileuszowej została zorganizowana w ramach zadania „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023” i sfinansowana ze środków NFOŚiGW.