Udostępniamy nowe arkusze Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000!

Zakończył się kolejny etap reambulacji Geologicznej Mapy Polski 1:200 000 (MGP), w wyniku którego w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG) pojawiło się 13 nowych arkuszy map i objaśnień do nich.

Numery arkuszy MGP 1:200 000, dla których udostępniono ostatnio mapy to: 6, 11, 18, 19, 25, 33, 35, 41, 43, 66, 71, 74. Na arkuszową edycję mapy składają się: mapa zakryta (Plansza A), mapa odkryta (Plansza B) i wspólny dla obu map tekst objaśniający.

Wszystkie opracowania są już udostępnione w internecie, w formie możliwych do pobrania plików JPG i PDF.

Mapy i teksty arkusza MGP 1:200 000 Bielsko-Biała (źródło: CBDG)

Mapy i teksty arkusza MGP 1:200 000 Bielsko-Biała (źródło: CBDG)

Jednocześnie zdecydowano, że pierwsza, historyczna edycja MGP będzie także udostępniona w ten sam sposób. To łącznie 57 map (obie plansze A i B) oraz 41 tekstów. Wykorzystano do tego standardowe narzędzie "CBDG resources", do którego przechodzi się z aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG (geolog.pgi.gov.pl) i Portalu GEOLOGIA (geologia.pgi.gov.pl).

Od kilku lat możliwy jest także dostęp do danych przestrzennych dla 10 arkuszy MGP za pomocą dwóch mapowych usług: WMS (mapy odkryta i zakryta, czyli plansze A i B) oraz w postaci warstw tematycznych w aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG i Portalu GEOLOGIA.

Skorowidz MGP 1:200 000 w Portalu GEOLOGIA (szczegółowe dane dla 10. arkuszy)

Skorowidz MGP 1:200 000 w Portalu GEOLOGIA (szczegółowe dane dla 10. arkuszy)

Podgląd usług WMS dla MGP 1:200 000 - mapa odkryta w aplikacji CBDG GIS

Podgląd usług WMS dla MGP 1:200 000 - mapa odkryta w aplikacji CBDG GIS

Aplikacja CBGD GIS – instrukcja obsługi (YouTube)

Aplikacja CBGD GIS – instrukcja obsługi (YouTube)

Historia Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 rozpoczęła się w 1955 roku. Inauguracyjny arkusz MGP wydrukowano w 1969 roku (ark. Radom), a kolejne w latach 1971–1998. Od 2005 roku trwa proces reambulacji MGP, który obejmuje obszar całego kraju i składa się z 77 arkuszy. Wydawane kolejne mapy wzbogacane są o informacje z nowych wierceń i nowych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000. Zakończenie całości prac związanych z reambulacją MGP planowane jest na 2033 rok.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 odzwierciedla współczesny stan wiedzy o budowie geologicznej całego kraju i przedstawia budowę geologiczną z dokładnością wystarczającą do wstępnego określenia perspektyw występowania kopalin użytecznych, warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Mapa przedstawia uzgodniony, spójny obraz regionalnej budowy geologicznej danego arkusza w ścisłym powiązaniu z budową geologiczną przylegających arkuszy mapy.

MGP jest podstawą do ustalania uaktualnionych założeń budowy geologicznej Polski i trafnego wyboru obszarów poszukiwań kopalin użytecznych, a także badań ogólnych w zakresie geologii regionalnej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geomorfologii, gleboznawstwa i geosozologii. Służy również do opracowania podstawowych zagadnień geologicznych, sporządzania map specjalnych (metalogenicznych, tektonicznych itp.) w skali 1:200 000, 1:250 000 i w skalach mniejszych oraz planowania gospodarczego i przestrzennego.