Trwają konsultacje publiczne projektów dokumentów z zakresu energii jądrowej oraz ochrony radiologicznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dwa dokumenty: projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawy jądrowej) i niektórych innych ustaw oraz projekt Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP. 

Celem projektu ustawy jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń i innych decyzji dla obiektów jądrowych, zwiększenie nadzoru państwa nad realizacją tych strategicznych inwestycji oraz wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organu właściwego do spraw bezpieczeństwa jądrowego. Proponowane zmiany mają kompleksowy charakter i usprawnią realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce, w tym ustalenia ich lokalizacji, prac przygotowawczych, budowy, rozruchu i oddania elektrowni do eksploatacji.

Najważniejsze zmiany prawne przyspieszające realizację inwestycji to m.in.:

  • przesunięcie decyzji zasadniczej na początkowy etap procesu inwestycyjnego,
  • zapewnienie możliwości równoległego prowadzenia niektórych postępowań administracyjnych,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących budowy i rozruchu obiektów jądrowych,
  • rozszerzenie zakresu pozwolenia na prace przygotowawcze oraz katalogu inwestycji towarzyszących.

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z terminem na zgłaszanie uwag do 11 sierpnia 2021 r.

Link do projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (plik otwiera się w nowym oknie)

Głównym celem przygotowanej Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (dalej: „Strategia”) jest z kolei zapewnienie ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument określa najważniejsze cele i kierunki działań, które wzmocnią ochronę ludności oraz środowiska naturalnego. Strategia przedstawia także opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym obszarze.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w lutym 2021 r. Polityką energetyczną Polski do 2040 r. energetyka jądrowa - jako bezemisyjne źródło energii - stanowić będzie filar transformacji energetycznej Polski. Pierwszy reaktor zostanie uruchomiony w 2033 r., a docelowo planuje się budowę elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe.

Projekt Strategii dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki www.gov.pl/paa

Konsultacje publiczne będą prowadzone do 3 sierpnia 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska