Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 dla projektu Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)” otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021, w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”. Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Od 2016 r. laureatami wyróżnienia zostają osoby, zespoły i organizacje, które realizują obiecujące badania, innowacyjne projekty, nowatorskie inwestycje, z myślą o wdrożeniu ich teraz lub w przyszłości na rynek, aby służyły społeczeństwu. Wykazują się przy tym chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich prac od początkowego etapu aż po jego zakończenie. Robią to, aby uwypuklić wagę prowadzonych prac dla poprawy życia społeczeństwa i rozwoju gospodarki.

List nominacyjny do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju dla projketu Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej

„Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” (akronim WPKG) to stanowiący duże wyzwanie, złożony i strategiczny projekt państwowej służby geologicznej (PSG), której rolę, na mocy Prawa Geologicznego i Górniczego, pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Kierownikiem projektu jest Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej.

W ramach projektu WPKG obszerne zasoby polskiej kartografii geologicznej zostaną poddane kwerendzie i cyfryzacji, usystematyzowane oraz zgromadzone i zabezpieczone (zarchiwizowane) w jednym zintegrowanym repozytorium danych, a następnie, za pomocą opartych na technologii GIS (System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System) nowoczesnych rozwiązań publikacyjnych, szeroko udostępnione poprzez jeden wspólny punkt dostępowy w domenie pgi.gov.pl.

WPKG nie tylko przejmie udostępnianie map arkuszowych i usług mapowych publikowanych dotychczas za pośrednictwem kilku różnych portali i aplikacji, ale obejmie także nowe produkty kartograficzne przygotowywane w ramach bieżących zadań PSG oraz archiwalne i historyczne zasoby kartograficzne. Kompleksowa baza danych wszystkich znanych produktów kartograficznych polskiej geologii, wraz z zestawem specjalistycznych narzędzi GIS dostępnych online sprawi, że korzystanie z map o tematyce związanej z geologią będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Realizacja projektu „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” wpisuje się wprost w wiele wytycznych merytorycznych i technicznych „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” oraz w proces budowy „Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP). 

Z uwagi na skalę udostępnienia zasobów kartograficznych i zakres narzędzi GIS jakie, wraz z mapami, dostępne będą dla użytkowników bezpośrednio w przeglądarce, projekt WPKG jest projektem innowacyjnym nie tylko na poziomie PIG-PIB, ale również na poziomie kraju. „Beneficjentami” projektu będą wszyscy, którzy korzystają z map i zbiorów danych geologicznych, to jest zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, jednostki naukowe, środowisko akademickie jak i studenci oraz pozostali obywatele, chcący uzyskać dane o budowie geologicznej terenu, warunkach hydrogeologicznych czy środowiskowych. 

Równolegle w projekcie WPKG realizowane są także prace związane z budową nowej wersji systemu informatycznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (SMGP), która jest podstawowym produktem kartografii geologicznej PIG-PIB i stanowi dane źródłowe dla wielu innych opracowań geologicznych i tematycznych.