Stan zagrożenia hydrogeologicznego w województwie wielkopolskim

Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadziła na obszarze województwa wielkopolskiego stan zagrożenia związany z prognozowanym wystąpieniem we wrześniu niżówki hydrogeologicznej.

Zwierciadło wód podziemnych układające się poniżej stanów niskich ostrzegawczych było obserwowane w tym regionie od kilku miesięcy, jednak do tej pory zjawisko to występowało jedynie lokalnie. Aktualna sytuacja wskazuje, że jeśli obecne tendencje w stanach płytkich wód podziemnych nie ulegną odwróceniu, to w nadchodzących tygodniach zmieni się charakter przestrzenny zjawiska z lokalnego na regionalny.

Obecnie warunki meteorologiczno-hydrologiczno i sytuacja hydrogeologiczna są zróżnicowane na obszarze kraju. W związku z intensywnymi opadami i wezbraniami rzek na południu Polski istnieje ryzyko powodziowe. W tym samym okresie w innych regionach kraju może rozwijać się zjawisko suszy w wodach podziemnych.

Niżówka hydrogeologiczna może powodować lokalne występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Zobacz: image Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej (190 KB)

jezioro kocioek

Jezioro Kociołek w Wielkopolskim Parku Narodowym (źródło: Nostrix, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)