Trzęsienie ziemi na Alasce

29 lipca 2021 r. o godz. 06:15:50.5 UTC (czyli 28.07.2021 r., godz. 22:15:50.5 czasu lokalnego) w regionie półwyspu Alaska zanotowano bardzo silne trzęsienie ziemi. Jego magnitudę oceniono na M8.2. Do dnia opracowania niniejszego raportu tj. do 30 lipca 2021 r. było to najsilniejsze zjawisko sejsmiczne zarejestrowane w lipcu na świecie. Epicentrum zdarzenia zlokalizowano około 788 km na SSW od Anchorage, USA (298 tys. mieszkańców) oraz 159 km na ENE od Sand Point, USA (1 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) znajdowało się na głębokości 43 km. Opisywane zjawisko było odczuwalne w lekkim i umiarkowanym stopniu (maksymalnie V w skali Mercallego) na obszarach zamieszkanych przez ludzi w regionie epicentralnym.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 29 lipca 2021 r., godz. 06:15:50.5 UTC, region: półwysep Alaska.

alaska 07.2021 tab 1

alaska 07.2021 mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M8.2 z 29 lipca 2021 r., godz. 06:15:50.5 UTC w re-gionie półwyspu Alaska (oprac. PSG, mapa bazowa OSM).

 

alaska 07.2021 mapa 2

Lokalizacja epicentrum zjawiska sejsmicznego na poziomie regionalnym o magnitudzie M8.2 z 29 lipca 2021 r., godz. 06:15:50.5 UTC (oprac. EMSC)

alaska 07.2021 mapa 3

Mapa zasięgu intensywności i odczuwalności trzęsienia ziemi o magnitudzie M8.2 z 29 lipca 2021 r., godz. 06:15:50.0 UTC z epicentrum zlokalizowanym w regionie półwyspu Alaska – oprac. EMSC.


Szacowana liczba ludności wraz ze stopniem odczuwalności zjawiska M8.2 dla obszaru pokazanego na mapie około 1000 km wokół epicentrum (oprac. USGS).

alaska 07.2021 mapa 4

Źródło wstrząsów o magnitudzie M8.2 zlokalizowane było na głębokości 43 km. Kilka minut po głównym zjawisku nastąpiły dwa silne wstrząsy następcze o magnitudzie powyżej M6.0: 06:19:25 UTC, M6.1, 06:23:31 UTC, M6.3.

W dniu, w którym wystąpiło opisywane zjawisko i w dniu je poprzedzającym zarejestrowano 123 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie M>=2.5, w tym trzy zjawiska o magnitudzie M>6.0 (łącznie ze wstrząsem głównym).

alaska 07.2021 mapa 5
Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M8.2 z 29 lipca 2021 r. godz. 06:15:50.5 UTC w regionie półwyspu Alaska oraz epicentrów wstrząsów o magnitudzie M>=2.5, zarejestrowanych przed oraz po wstrząsie głównym w okresie 28-30 lipca 2021 r. (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa OSM).

Statystyka zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5 zarejestrowanych w okresie 28-30 lipca 2021 r. w regionie półwyspu Alaska – dane EMSC.

alaska 07.2021 tab 2

Lista zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M>4.5, które wystąpiły w okresie 28-30 lipca 2021 r. Wstrząs główny został wyróżniony czerwonym kolorem. 

alaska 07.2021 tab 3

Omawiane trzęsienie ziemi rejestrowane było również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na poniższym rysunku pokazano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i PG15 (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG.

Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 8120 km (73°), natomiast od stacji PG15 około 8040 km (72°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 06:27:15.6 UTC, tj. po upływie 11 min 25.1 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji PG15 o godz. 06:27:12.2 UTC, tj. po upływie 11 min 21.7 s.

 

alaska 07.2021 sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M8.2 z epicentrum w regionie półwyspu Alaska z 29/07/2021 r., godz. 06:15:50.5 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych: w Hołownie (PG14) oraz w Dziwiu (PG15). Czerwonym kolorem zaznaczone zostały wstąpienia fal.

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej