Rada Naukowa PIG-PIB przyznała stopień doktora habilitowanego dr. Piotrowi Szrekowi

Miło nam zakomunikować, że uchwałą nr 31/IX/2021 z dnia 17 września 2021 r. Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego nadała dr. Piotrowi Szrekowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Dr hab. Piotr Szrek w roku 1999 ukończył Technikum Geologiczne w Kielcach ze specjalnością geologia poszukiwawcza. Jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał licencjat ze specjalnością paleontologia, a następnie zdobył tytuł magistra nauk o Ziemi. Również na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie rozprawy pt. Ryby pancerne z dewonu Gór Świętokrzyskich, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Gintera, uzyskał w 2010 roku stopień doktora nauk o Ziemi.

dr hab. Piotr Szrek

Dr hab. Piotr Szrek podczas badań w terenie

Habilitację uzyskał po przedstawieniu cyklu sześciu powiązanych tematycznie publikacji, składających się na osiągnięcie pt. Odzwierciedlenie ewolucji środowisk dewońskich Gór Świętokrzyskich w faunie kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem plakodermów. Inne obszary zainteresowań dr. hab. Piotra Szreka obejmują skamieniałości śladowe, gleby kopalne, procesy z zakresu paleoekologii i ewolucji na pograniczu woda-ląd.

W latach 2005-2008 był zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Paleobiologii i Muzeum Ziemi). Od 2009 roku jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, najpierw na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty, a od 2013 roku na stanowisku adiunkta. W latach 2010-2016 kierował Muzeum Geologicznym PIG-PIB. Obecnie, jako adiunkt, przebywa na urlopie bezpłatnym w związku z objęciem w październiku 2019 roku stanowiska zastępcy dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju.

Od początku pracy naukowej głównym przedmiotem jego zainteresowań jest paleontologia kręgowców związana z Górami Świętokrzyskimi. Prowadził aktywną współpracę naukową, zarówno krajową, jak i zagraniczną w Europie, Australii i USA. Był wykonawcą oraz kierownikiem grantów naukowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Realizował także granty finansowane ze środków zagranicznych (m.in. National Geographic Society) oraz granty wewnętrzne, realizowane w ramach działalności statutowej PIG-PIB.

Był uczestnikiem oraz współorganizatorem licznych konferencji i sympozjów krajowych oraz zagranicznych o tematyce geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem paleontologii. Brał udział w realizacji dwóch projektów w ramach International Geoscience Program (IGCP). W latach 2009-2012 był członkiem komitetu sterującego Scientific Collections International i do dziś kontynuuje współpracę w ramach Global Registry of Scientific Collections International. Kilkukrotnie brał udział w pracach dotyczących koordynacji i zarządzania naukowymi kolekcjami przyrodniczymi na świecie.

Był współpromotorem czterech prac magisterskich, a obecnie jest promotorem pomocniczym doktoratu. Regularnie recenzuje prace dla czasopism naukowych, głównie z listy JCR.

Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym ponad 30 recenzowanych, w renomowanych czasopismach naukowych z czego 26 jest indeksowanych na liście JCR.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, związanych z aktywnością naukową, w tym nagrodą specjalną Prezesa Rady Ministrów, Traveller-em przyznanym przez National Geographic Polska oraz kilku nagród przyznanych przez dyrektora PIG-PIB w latach 2010-2016.

Serdecznie gratulujemy Panu dr. hab. Piotrowi Szrekowi i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!