Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w sierpniu 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 sierpnia 2021 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

W sierpniu 2021 r. w większości kraju odnotowano obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych i wydajności źródeł w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca (zjawisko dotyczy systemów wód o zwierciadle swobodnym i zwierciadle napiętym). Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Zjawisko niżówki hydrogeologicznej występowało głównie w północnej Polsce oraz na pograniczu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu  niskiego ostrzegawczego (SNO) odnotowano również w punktach monitoringowych zlokalizowanych w zachodniej, centralnej, południowej i północno-wschodniej Polsce na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w sierpniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w sierpniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

 Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w sierpniu 2021 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w sierpniu 2021 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.