Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej we wrześniu 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 września 2021 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

We wrześniu 2021 r. w większości kraju odnotowano wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych objęło głównie północną i południowozachodnią część Polski. Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

 

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

We wrześniu 2021 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Wyższe położenie średniego poziomu wód podziemnych w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku około 58% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych nastąpiło w tym czasie głównie w północnej i południowo-zachodniej Polsce i objęło około 38% poddanych analizie punktów obserwacyjnych. W większości punktów, w których 6 odnotowano obniżenie średniego poziomu wód podziemnych w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca (75%), poziom wód nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO*). W przypadku ponad 4% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w sierpniu 2021 r.

* SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Mapa przedstawiająca zmianę położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych we wrześniu 2021 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych we wrześniu 2021 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

We wrześniu 201 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie zbliżonym do odnotowanego miesiąc wcześniej i nie stanowiła zagrożenia dla zaopatrzenia ludności w wodę. Punkty obserwacyjne, w których stan rezerw przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych lub najniższej wydajności źródeł z okresu wielolecia (NNG**) stanowiły około 93% wszystkich analizowanych punktów. Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 7%, z czego w ponad 3% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. W omawianym miesiącu brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w czterech punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Szczecyn (woj. lubelskie), Sidorówka (woj. podlaskie), Łysomiczki (woj. pomorskie), Białowieża (woj. świętokrzyskie), Czachurki (woj. wielkopolskie), Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).

**NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia 

Mapa prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych we wrześniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych we wrześniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W omawianym okresie liczba punktów obserwacyjnych, w których swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie tj. powyżej granicy stanu SNG* zmniejszyła się z 72% do około 70%. Stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego, oznaczający występowanie niżówki hydrogeologicznej utrzymywał się w tym czasie w 22 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 13% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów obserwacyjnych. W 9 punktach, zlokalizowanych głównie w północnej i północnozachodniej Polsce, zaobserwowano dalsze obniżenie się średniego poziomu wód podziemnych w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca.

Obszar, na którym stwierdzono występowanie zagrożenia wód podziemnych w postaci niżówki hydrogeologicznej powiększył się we wrześniu w kierunku wschodnim i południowym. W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna występowała na pograniczu województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w centralnej części woj. pomorskiego, jak również obejmowała północną część województwa wielkopolskiego.

Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO odnotowano także w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz na obszarach województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i w południowej części woj. lubelskiego.

W 29 punktach obserwacyjnych (ponad 17% punktów) średni poziom zwierciadła wód podziemnych we wrześniu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna w kolejnych tygodniach.

*** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody (NG) charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości opisanej jako poziom średni niski z wielolecia (SNG); *** SNG [m] – średnia z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej (NG) dla okresu wielolecia.

Mapa przedstawiająca ocenę zagrożenia niżówką hydrogeologiczną we wrześniu 2021 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną we wrześniu 2021 r.

okładka komunikat PSH

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021