Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych - grudzień 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w grudniu 2021 r., przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Ponadto lokalnie zjawisko to może występować również w innych rejonach kraju.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%.

Tym niemniej w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych jest wysoce prawdopodobne, że w nadchodzących tygodniach, w tym szczególnie w obrębie województwa zachodniopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, śląskiego i małopolskiego może lokalnie wystąpić brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Mapa przedstawiająca prognozę poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na grudzień 2021 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na grudzień 2021 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W grudniu 2021 r. niżówka hydrogeologiczna w skali regionalnej może występować w obrębie  województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Niżówka lokalnie może pojawić się także w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim, śląskim oraz dolnośląskim.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej lokalnie mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Mapa przedstawiająca prognozę zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w grudniu 2021 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w grudniu 2021 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.12.2021 - 31.12.2021 

okl prognoza 8b 2021