Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w październiku 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 października 2021 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W październiku 2021 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpiło obniżenie średniego poziomu swobodnego zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Niższe położenie zwierciadła wód w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku ponad 70% analizowanych punktów obserwacyjnych, jednak w większości tych punktów poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (*SNO).

Wzrost średniego poziomu wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w październiku 2021 r. obserwowany był tylko lokalnie, najczęściej w centralnej i wschodniej części kraju i odnotowany został w około 24% punktów obserwacyjnych.

*SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2021 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2021 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W październiku 2021 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie zbliżonym do odnotowanego miesiąc wcześniej i nie stanowiła zagrożenia dla zaopatrzenia ludności w wodę. Punkty obserwacyjne, w których stan rezerw przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (**NNG) stanowiły, tak jak w poprzednim miesiącu, około 93% wszystkich analizowanych punktów.

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 7%, z czego w ponad 4% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. W omawianym miesiącu brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w siedmiu punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie), Lipsk i Sidorówka (woj. podlaskie), Łysomiczki (woj. pomorskie), Czachurki (woj. wielkopolskie) oraz Gądno i Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).

**NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W październiku 2021 r. na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Niżówkę hydrogeologiczną w czasie omawianego miesiąca stwierdzono w 25 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 15% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów. W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zjawisko niżówki zwiększyło zasięg i obecnie obejmuje głównie obszar województwa zachodniopomorskiego, zachodnią część województwa pomorskiego, niewielki fragment w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz północne krańce województw lubuskiego i wielkopolskiego. Ponadto niżówka hydrogeologiczna o charakterze regionalnym rozwinęła się także w północno-wschodniej części kraju, obejmując swym zasięgiem część województwa podlaskiego, jednak w najbliższych tygodniach sytuacja hydrogeologiczna na tym obszarze powinna ulec poprawie.

Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego w październiku odnotowano również w centralnej i południowej części kraju, lecz zjawisko to miało w tym rejonie charakter lokalny.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w październiku 2021 r.

grafika ilustracyjna

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2021 do 31.10.2021