Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w listopadzie 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 listopada 2021 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W listopadzie 2021 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpiło obniżenie średniego poziomu swobodnego zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Niższe położenie zwierciadła wód w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku ponad 68% analizowanych punktów obserwacyjnych, przy czym w większości tych punktów (83%) poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO*).

Wzrost średniego poziomu wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w listopadzie 2021 r. odnotowany został w 25% punktów obserwacyjnych, najliczniej w północnej połowie Polski. W przypadku około 7% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w październiku 2021 r.

*SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Mapa przedstawiająca zmianę położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w listopadzie 2021 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w listopadzie 2021 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W listopadzie 2021 r. punkty obserwacyjne, w których stan rezerw przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG**) stanowiły około 92% wszystkich analizowanych punktów. Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 8% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w ponad 4% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

W omawianym miesiącu brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w siedmiu punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie), Lipsk i Sidorówka (woj. podlaskie), Łysomiczki (woj. pomorskie), Białowieża (woj. świętokrzyskie), Czachurki (woj. wielkopolskie) oraz Mikołajki (woj. warmińsko-mazurskie).

** NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Mapa prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w listopadzie 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w listopadzie 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W listopadzie 2021 r. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Niżówkę hydrogeologiczną w czasie omawianego miesiąca stwierdzono w 29 punktach obserwacyjnych, co stanowi około 18% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów. W 13 spośród tych punktów nastąpiło pogłębienie niżówki w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca niżówka zwiększyła również zasięg w granicach województw wielkopolskiego i lubuskiego. Jednocześnie nieco zmniejszył się obszar objęty niżówką w północno-zachodniej i w północno-wschodniej części kraju. W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna obejmowała głównie obszar województwa zachodniopomorskiego, centralną część województwa wielkopolskiego, zachodnią część województwa pomorskiego, północno-wschodnią część województwa podlaskiego, niewielki fragment w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz północny kraniec województwa lubuskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego w listopadzie odnotowano również w południowej i północno-wschodniej części kraju, lecz zjawisko to miało w tym rejonie charakter lokalny.

Mapa przedstawiająca ocenę zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w listopadzie 2021 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w listopadzie 2021 r.

grafika ilustracyjna

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.