Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w grudniu 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W grudniu 2021 r. obniżenie średniego poziomu zwierciadła wód podziemnych w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku około 50% poddanych analizie punktów obserwacyjnych, przy czym w większości tych punktów poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

W grudniu 2021 r. obniżenie zwierciadła wód podziemnych rejestrowane było głównie w północnej, zachodniej, wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych stwierdzono w tym czasie w niemal 44% punktów obserwacyjnych. Podniesienie średniego poziomu wód nastąpiło głównie w centralnej, północno-wschodniej, północno-zachodniej i południowej części kraju. W przypadku ponad 6% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w listopadzie ubiegłego roku.

* SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Mapa przedstawiająca zmianę położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w grudniu 2021 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w grudniu 2021 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W grudniu 2021 r. punkty obserwacyjne, w których stan rezerw przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG**) stanowiły około 94% wszystkich analizowanych punktów. Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 6% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w ponad 1% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. W omawianym miesiącu brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w dwóch punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Sidorówka (woj. podlaskie) i Mikołajki (woj. warmińsko-mazurskie).

** NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Mapa prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w grudniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w grudniu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W grudniu 2021 r. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Niżówkę hydrogeologiczną w czasie omawianego miesiąca stwierdzono w 29 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 17% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów. W 19 spośród tych punktów nastąpiło pogłębienie niżówki w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. W stosunku do poprzedniego okresu niżówka zwiększyła również zasięg w granicach województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jednocześnie zmniejszył się obszar objęty niżówką w obrębie województwa zachodniopomorskiego. Również na obszarze województwa podlaskiego, mimo iż średni poziom wód podziemnych w grudniu w trzech punktach obserwacyjnych nieznacznie się obniżył zjawisko niżówki hydrogeologicznej ma obecnie charakter lokalny.

W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna występująca w skali regionalnej obejmowała głównie wschodnią i południową część województwa zachodniopomorskiego, północny kraniec województwa lubuskiego, północną, centralną i południową część województwa wielkopolskiego, zachodnią i centralną część województwa pomorskiego oraz niewielki fragment w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego w grudniu 2021 r. odnotowano również w południowej i północno-wschodniej części kraju, lecz zjawisko to miało w tym rejonie charakter lokalny. 

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w grudniu 2021 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w grudniu 2021 r.

okl komunikat 1a 2022

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.