Rada Naukowa PIG - PIB przyznała stopień doktora habilitowanego dr Marii Waksmundzkiej

Miło nam zakomunikować, że uchwałą nr 1/I/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB jednogłośnie nadała Pani dr Marii Waksmundzkiej z Zakładu Geologii Regionalnej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

Dr hab. Maria Waksmundzka jest absolwentką Technikum Geologicznego w Warszawie. W latach 1991-1992, w czasie studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pełniła obowiązki asystenta stażysty w Zakładzie Geologii Dynamicznej. W 1993 r. obroniła pracę magisterską pt.:„Wykształcenie facjalne i sedymentacja utworów wizenu i namuru południowej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego” i ukończyła studia ze specjalnością geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. W 2006 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB uzyskała tytuł doktora nauk o Ziemi na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:„Ewolucja facjalna i analiza sekwencji w paralicznych utworach karbonu z płn. – zach. i centralnej Lubelszczyzny”.

Habilitację uzyskała na podstawie cyklu powiązanych tematycznie publikacji, pt.:„Rekonstrukcja architektury depozycyjnej i paleogeografii utworów karbonu w basenie lubelskim”, jak również wykazaniu się aktywnością naukową w więcej niż jednej instytucji naukowej. Osiągnięcie habilitacyjne objęło 8 publikacji, zawierających szczegółową charakterystykę litofacji, cykliczności, środowisk sedymentacji, granic sekwencji depozycyjnych i paleogeografii utworów karbonu w odniesieniu do chronostratygrafii, opracowanych na podstawie geologicznych i geofizycznych danych otworowych.

Dr hab. Maria Waksmundzka była zatrudniona w latach 1993-1996 jako asystent w Zakładzie Geologii i Ekonomiki Złóż na Wydziale Geologii UW. Od 1995 r. jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Warszawie. Zatrudniona była na stanowiskach specjalisty i starszego specjalisty badawczo-technicznego, a od 2006 r. do dziś wykonuje obowiązki adiunkta. 

W latach 2006-2012 pełniła funkcje kierownika pracowni i zastępcy kierownika jednostki, natomiast w latach 2012-2016 była kierownikiem Programu Bezpieczeństwo Energetyczne. W tym czasie zostało wprowadzonych i zrealizowanych ok. 25 nowych zadań państwowej służby geologicznej (PSG) dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Polski, z których kilka jest kontynuowanych do dziś jako stałe zadania PSG. W latach 2015-2017 była członkiem z wyboru Rady Naukowej PIG-PIB oraz wiceprzewodniczącą Komisji Organizacyjno-Ekonomicznej w tej Radzie.

Dr hab. Maria Waksmundzka

Dr hab. Maria Waksmundzka w czasie profilowania i opróbowania rdzeni wiertniczych w Terenowym Archiwum Próbek Geologicznych NAG w Hołownie, listopad 2021 r. (fot. dr A. Kozłowska)

Poza sedymentologią i stratygrafią utworów karbonu basenu lubelskiego, Polski południowo-zachodniej i Pomorza dr hab. Maria Waksmundzka zajmuje się również geologią złożową (węglowodory, węgle, boksyty), opracowywaniem danych z otworów do opublikowania w serii wydawniczej Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, kartografią geologiczną wgłębną, opracowywaniem danych litofacjalno-stratygraficznych do modeli 3D, weryfikacją i uzupełnianiem danych podsystemu Otwory i aplikacji Słowniki stratygraficzne w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, badaniami stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, jak również potencjałem do składowania CO2.

W swojej pracy zawodowej kierowała 19 projektami, a była realizatorem 43. Wśród nich był grant finansowany przez Komitet Badań Naukowych, projekty naukowo-badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekty PSG finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również komercyjne zlecone przez polskie i zagraniczne firmy naftowe. Badania prowadziła też w innych instytucjach naukowych, tj.: Eberchard Karls Universität Tübingen w Tübingen (Niemcy) w 1994 r. oraz University of Sheffield Department of Earth Sciences w Sheffield (Wielka Brytania) w ramach Programu TEMPUS w 1995 r.

W latach 2005-2009 była członkiem zespołu, który brał udział w realizacji projektu badawczego, pt.:„Petroleum Geological Atlas of Southern Permian Basin Area”. Projekt był koordynowany przez Geological Survey of the Netherlands TNO i realizowany w międzynarodowym zespole przez europejskie służby geologiczne, tj. belgijska GSB, brytyjska BGS, duńska i grenlandzka GEUS, niemiecka BGR, polska PIG-PIB, jak również przez uniwersytety i firmy z branży poszukiwawczej węglowodorów.

W latach 2006-2009 wchodziła w skład 25-osobowego zespołu, który realizował program badawczy pn.:„International Geological Correlation Programme # 469: Late Westphalian terrestrial biotas and paleoenvironments of the Variscan foreland and adjacent intramontane basins” koordynowany przez naukowców z Department of Biodiversity & Systematic Biology National Museum Wales (Wielka Brytania), Charles University in Prague (Czechy) oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

Dr hab. Maria Waksmundzka jest autorką/współautorką 60 publikacji wraz z rozdziałami w monografiach, z tego 5 znajduje się na liście JCR, 11 w bazach WoS i Scopus, 4 na liście A MNiSW, zaś 22 na liście B. Jest też redaktorem naukowym 3 monografii.

Mapy jej autorstwa/współautorstwa zostały opublikowane w wydawnictwach atlasowych, tj.:„Petroleum Geological Atlas of Southern Permian Basin Area” (2010), „Atlas paleogeologiczny podpermskiego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich 1:2 000 000” (2010), „Atlas geologiczny Polski” (2017) oraz „Geological Atlas of Poland” (2020).

W 2006 r. dr hab. Maria Waksmundzka otrzymała odznaczenie Zasłużony dla Polskiej Geologii oraz nagrodę specjalną dyrektora PIG-PIB za kierowanie projektem, a w latach 2010 i 2013 dwie nagrody specjalne dyrektora PIG-PIB – zbiorowe za najlepsze monografie. W 2019 r. otrzymała stopień inżyniera górniczego I stopnia.

Wniosek habilitacyjny dr hab. Marii Waksmundzkiej ze szczegółowym wykazem osiągnięć, autoreferatem oraz recenzjami znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/rada-naukowa/habilitacje.html

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych naukowych i zawodowych sukcesów!