Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w styczniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 stycznia 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 179 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny.

W styczniu 2022 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (niemal 80%) średni miesięczny poziom wód podziemnych był wyższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnotowano w tym czasie w ponad 17% punktów obserwacyjnych, przy czym były to najczęściej punkty zlokalizowane w północnej, południowej i wschodniej części kraju. W większości tych punktów średni miesięczny poziom wód podziemnych utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W przypadku około 3% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód pod-ziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem od-notowanym w grudniu ubiegłego roku.

SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w styczniu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w styczniu 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W styczniu 2022 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Punkty obserwacyjne, w których stan rezerw przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG) stanowiły około 94% wszystkich analizowanych punktów. Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 6% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w niespełna 1% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany jedynie w Sidorówce w województwie podlaskim.

** NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w styczniu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w styczniu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Styczeń 2022 r. był kolejnym miesiącem, w którym na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Średni miesięczny stan wód podziemnych wskazujący na występowanie niżówki odnotowano w 20 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 12% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów, przy czym w 9 spośród tych punktów nastąpiło pogłębienie niżówki w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna występująca w skali regionalnej obejmowała głównie wschodnią i południową część województwa zachodniopomorskiego, północny kraniec województwa lubuskiego, północną, centralną i południową część województwa wielkopolskiego oraz zachodnią i centralną część województwa pomorskiego.

Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego w styczniu odnotowano również w południowej i północno-wschodniej części kraju, lecz zjawisko to miało w tym rejonie charakter lokalny.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w styczniu 2022 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w styczniu 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

grafika ilustracyjna