Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w marcu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 marca 2022 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, w marcu 2022 r., przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Ponadto lokalnie zjawisko to może występować również w innych rejonach kraju.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. W sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych jedynie lokalnie, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, może występować brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Nie przewiduje się występowania w skali regionalnej braku rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w marcu 2022 r. według scenariusza B.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w marcu 2022 r. według scenariusza B.

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W marcu 2022 r. niżówka hydrogeologiczna w skali regionalnej może występować w obrębie województw:

  • pomorskiego,
  • wschodniej części województwa zachodniopomorskiego,
  • na niewielkim obszarze w północnej części województwa wielkopolskiego.

Niżówka lokalnie może pojawić się także w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, śląskim oraz wielkopolskim.

Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju, głównie w jego części północno-zachodniej, może dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej lokalnie mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w marcu 2022 r. według scenariusza B.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w marcu 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.03.2022 - 31.03.2022

grafika ilustracyjna