Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - luty 2022

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 28 lutego 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 179 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny.

W lutym 2022 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych średni miesięczny poziom wód podziemnych był wyższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnotowano w tym czasie w ponad 12% punktów obserwacyjnych, przy czym były to najczęściej punkty zlokalizowane w północnej, południowej i wschodniej części kraju. W większości tych punktów średni miesięczny poziom wód podziemnych utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

W przypadku około 3% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w styczniu 2022 r.

SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lutym 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lutym 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W lutym wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 96%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 4% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w niespełna 1% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

W lutym 2022 r. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany jedynie w Stanisławowie w województwie śląskim.

** NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Luty 2022 r. był kolejnym miesiącem, w którym na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Średni miesięczny stan wód podziemnych wskazujący na występowanie niżówki odnotowano w 18 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 11% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów, przy czym w 7 spośród tych punktów nastąpiło pogłębienie niżówki w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna występująca w skali regionalnej obejmowała głównie pogranicze województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, centralną i południową część województwa pomorskiego oraz pas przebiegający południkowo w centralnej części województwa wielkopolskiego.

Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego w lutym 2022 r. odnotowano również w południowej i północno-wschodniej części kraju, lecz zjawisko to miało w tym rejonie charakter lokalny.

Luty br. był kolejnym miesiącem, w którym na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Średni miesięczny stan wód podziemnych wskazujący na występowanie niżówki odnotowano w 18 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 11% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów (w styczniu ub.r. punkty takie stanowiły ponad 12% punktów obserwacyjnych), przy czym w 7 spośród tych punktów nastąpiło pogłębienie niżówki w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna występująca w skali regionalnej obejmowała głównie pogranicze województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, centralną i południową część województwa pomorskiego oraz pas przebiegający południkowo w centralnej części województwa wielkopolskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego w lutym br. odnotowano również w południowej i północno-wschodniej części kraju, lecz zjawisko to miało w tym rejonie charakter lokalny.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

grafika ilustracyjna