Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w kwietniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w kwietniu 2022 r., przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Ponadto lokalnie zjawisko to może występować również w innych rejonach kraju.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. W sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych jedynie lokalnie, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, może występować brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Natomiast nie przewiduje się występowania w skali regionalnej braku rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w kwietniu 2022 r. według scenariusza B.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w kwietniu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W kwietniu 2022 r. niżówka hydrogeologiczna w skali regionalnej może występować w obrębie województw:

  • pomorskiego,
  • północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego,
  • wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Niżówka lokalnie może pojawić się także w województwach:

  • podlaskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • dolnośląskim,
  • śląskim.

Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju, głównie w jego części północno-zachodniej, może dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej lokalnie mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w kwietniu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w kwietniu 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.04.2022 - 30.04.2022

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/9106-prognoza-sytuacji-hydrogeologicznej-w-strefach-zasilania-i-poboru-wod-podziemnych-1-04-2022-30-04-2022/file.html