Nagroda za najlepszy artykuł w czasopiśmie Geoscience dla prof. Huberta Wierzbowskiego

Przeglądowy artykuł naukowy pt. „Advances and challenges in palaeoenvironmental studies based on oxygen isotope composition of skeletal carbonates and phosphates” poświęcony badaniom składu izotopowego tlenu i ich wykorzystaniu w paleoklimatologii, a także syntezie opublikowanych informacji pochodzących z literatury naukowej obejmującej m. in. opis i dyskusję metod określania stanu zachowania skamieniałości, równań paleotemperaturowych (wraz z kalkulatorami izotopowymi), efektów życiowych i siedliskowych organizmów, wpływu zmian głębokości i zasolenia na zapis izotopowy, a także nowatorskich metod badawczych (mikroprofilowania składu izotopowego skamieniałości i metodę tzw. „clumped isotopes”) został opublikowany w czasopiśmie Geosciences przez pracownika PIG–PIB prof. dr hab. Huberta Wierzbowskiego (Wierzbowski, 2021).

Praca, chociaż opublikowana dopiero w listopadzie 2021 roku, zyskała już uznanie w środowisku naukowym, co odzwierciedla się w ponad 800 wyświetleniach jej tekstu oraz nagrodzie przyznanej 15 marca 2022 r. przez czasopismo Geosciences, za najlepszy artykuł roku (ex aequo z drugim artykułem; por. https://www.mdpi.com/journal/geosciences/awards/1696).

Artykuł dostarcza szeregu istotnych informacji o metodyce badań i interpretacji składu izotopowego tlenu skamieniałości, przedstawiając całokształt problematyki z tym związanej, włączając w to aspekt praktyczny sposobu wykorzystania informacji pochodzących z określonego typu skamieniałości, czy środowiska kopalnego.

Badania paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe prowadzone w oparciu o analizy składu izotopów trwałych tlenu (stosunek zawartości izotopów 18O do 16O) morskich skamieniałości węglanowych i fosforanowych są szeroko rozpowszechnione w geologii począwszy od lat 70-tych 20-tego wieku. Są one możliwie dzięki znacznej zależności składu izotopowego tlenu minerałów wytrąconych w równowadze izotopowej z wodą morską, w tym budujących szkielety organizmów, od temperatury.

Zależności te zostały określone po raz pierwszy eksperymentalnie dla węglanu wapnia (kalcytu i aragonitu) i fosforanu wapnia (apatytu) przez Epsteina i in. (1951, 1953) oraz Longinelli’ego i in. (1973) i Kolodny’ego i in. (1983). Badania paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe prowadzone w oparciu o skład izotopowy tlenu morskich skamieniałości węglanowych i fosforanowych (muszle małży i głowonogów, zęby kręgowców) i mikroskamieniałości (skorupki otwornic, elementy konodontowe; Ryc. 1) umożliwiają określenie temperatury dawnych mórz (począwszy od wczesnego paleozoiku), zróżnicowania temperatur w kolumnie wody, ekologii wymarłych organizmów oraz krótko- i długookresowych zmian klimatycznych (Ryc. 2).

Ryc.1. Skamieniałości wykorzystywane w badaniach izotopowych 

Przekrój przez muszlę kopalnej ostrygi (górna jura, odsłonięcie Owadów-Brzezinki, Polska) zbudowanej z węglanu wapnia (kalcytu); przyrosty strefy zawiasowej muszli (po lewej) zostały nawiercone w celu pobrania próbek na mikroprofilowania izotopowe.   

Przekrój przez muszlę kopalnej ostrygi (górna jura, odsłonięcie Owadów-Brzezinki, Polska) zbudowanej z węglanu wapnia (kalcytu); przyrosty strefy zawiasowej muszli (po lewej) zostały nawiercone w celu pobrania próbek na mikroprofilowania izotopowe

1b small2

Rostrum kopalnego głowonoga z grupy belemnitów (środkowa jura, odsłonięcie Mikhailovtsement, Rosja) zbudowane z węglanu wapnia (kalcyt)

Skorupka kopalnej otwornicy (górna kreda, odsłonięcie Mielnik, Polska) zbudowana z węglanu wapnia (kalcyt); zdjęcie wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego   

Skorupka kopalnej otwornicy (górna kreda, odsłonięcie Mielnik, Polska) zbudowana z węglanu wapnia (kalcyt); zdjęcie wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego

Element konodontowy (górny dewon, odsłonięcie Ostrówka, Polska) zbudowany z fosforanu wapnia (apatytu); zdjęcie wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego.

Element konodontowy (górny dewon, odsłonięcie Ostrówka, Polska) zbudowany z fosforanu wapnia (apatytu); zdjęcie wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego

Ryc.2. Zmiany temperatury wody i głębokości zbiornika morskiego rozwiniętego na obszarze Polski środkowej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Wieluńska), w środkowej i późnej jurze, kalkulowane w oparciu o skład izotopowy tlenu rostrów wymarłych głowonogów z grupy belemnitów (kompilacja danych z prac: Wierzbowski, 2002, 2015; Wierzbowski i Joachimski, 2007; Wierzbowski i in. 2009). Obserwowane zmiany temperatur odzwierciedlają nie tylko wiekowe zmiany klimatyczne lecz również zmiany głębokości basenu, a w najwyższym oksfordzie (jura górna) także efekty izotopowe związane z lekkim wysłodzeniem wód (zwiększonym dopływem wody słodkiej)

ryc.2

W powiązaniu z badaniami sedymentologicznymi, paleogeograficznymi i nowatorską metodą tzw. „clumped izotopes” (łączony skład izotopowy tlenu i węgla w cząsteczkach CO32-) umożliwiają one ponadto oszacowanie zmian zasolenia wody dawnych zbiorników morskich. Analizy składu izotopowego tlenu są jak dotąd jedną z najważniejszych metod badań paleoklimatycznych (obok analiz paleobotanicznych, paleofaunistycznych, biomarkerów czy składu minerałów ilastych), która umożliwia sięgnięcie głęboko w przeszłość geologiczną Ziemi, poza zasięg czasowy rdzeni lodowych wydobywanych z lądolodów Antarktydy, czy Grenlandii.

Zmienny stan zachowania skamieniałości, wpływ czynników lokalnych powodujących niezgodne ze stanem równowagi frakcjonowanie izotopów trwałych w szkieletach niektórych organizmów (tzw. efekty życiowe i siedliskowe), konieczność wyboru odpowiedniego równania paleotemperaturowego, a także zmiany głębokości i zasolenia płytkich stref dawnych zbiorników morskich mają niestety istotny wpływ na zapis izotopowy i wiarygodność opartych na nim rekonstrukcji paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych. Istotnym czynnikiem utrudniającym interpretację wyników analiz izotopowych jest ponadto nagromadzenie się znacznej ilości, często sprzecznych danych, opublikowanych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w literaturze geologicznej.

Tekst: Hubert Wierzbowski

Literatura

  • Epstein, S., Buchsbaum, R., Lowenstam, H., Urey, H.C., 1951. Carbonate-water isotopic temperature scale. GSA Bull. 62, 417–425. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1951)62[417:CITS]2.0.CO;2
  • Epstein, S., Buchsbaum, R., Lowenstam, H.A., Urey, H.C., 1953. Revised carbonate-water isotopic temperature scale. GSA Bull. 64, 1315–1326. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1953)64[1315:RCITS]2.0.CO;2
  • Longinelli, A., Nuti, S., 1973. Revised phosphate-water isotopic temperature scale. Earth Planet. Sci. Lett. 19, 373–376. https://doi.org/10.1016/0012-821X(73)90088-5
  • Kolodny, Y., Luz, B., Navon, O., 1983. Oxygen isotope variations in phosphate of biogenic apatites, I. Fish bone apatite—rechecking the rules of the game. Earth Planet. Sci. Lett. 64, 398–404. https://doi.org/10.1016/0012-821X(83)90100-0
  • Wierzbowski, H., 2002. Detailed oxygen and carbon isotope stratigraphy of the Oxfordian in Central Poland. Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.) 91, 304–314. https://doi.org/10.1007/s005310100217.
  • Wierzbowski, H., 2015. Seawater temperatures and carbon isotope variations in central European basins at the Middle–Late Jurassic transition (Late Callovian–Early Kimmeridgian). Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol. 440, 506–523. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.09.020
  • Wierzbowski, H., 2021. Advances and challenges in palaeoenvironmental studies based on oxyegn isotope composition of skeletal carbonates and phosphates. Geosciences 11, 419. https://doi.org/10.3390/geosciences11100419
  • Wierzbowski, H.; Joachimski, M., 2007. Reconstruction of late Bajocian–Bathonian marine palaeoenvironments using carbon and oxygen isotope ratios of calcareous fossils from the Polish Jura Chain (central Poland). Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol. 254, 523–540, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.07.010
  • Wierzbowski, H.; Dembicz, K.; Praszkier, T., 2009. Oxygen and carbon isotope composition of Callovian–Lower Oxfordian (Middle–Upper Jurassic) belemnite rostra from central Poland: A record of a Late Callovian global sea-level rise? Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol. 283, 182–194, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.09.020