Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w lipcu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w lipcu 2022 r., przy założeniu wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw wielkopolskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych będzie układało się poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) i rozwinie się na nich niżówka hydrogeologiczna. Lokalnie zjawisko to może występować również w innych rejonach kraju, głównie w województwie podlaskim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Lokalnie stan rezerw może być niższy niż 20%, ale przewiduje się, że będzie utrzymywał się powyżej zera. Tego typu sytuacja nie powinna powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w lipcu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w lipcu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W lipcu 2022 r. prognozuje się wystąpienie niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym w województwie wielkopolskim i pomorskim oraz na niewielkim obszarze województwa zachodniopomorskiego (część wschodnia województwa). Ponadto, w skali lokalnej zjawisko niżówki może wystąpić w innych rejonach kraju, w tym, jak wynika z przeprowadzonych symulacji np. na obszarze województw: podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju może dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Prawdopodobieństwo wystąpienia w lipcu 2022 r. zjawiska niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym na obszarze województwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego ocenia się jako wysokie. Jest to przyczyną utrzymania stanu zagrożenia hydrogeologicznego na wymienionych obszarach.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w maju 2022 r. według scenariusza B.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lipcu 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.07.2022 - 31.07.2022

grafika ilustracyjna