Żegnamy doc. dr. Jerzego Milewicza

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doc. dr. Jerzego Milewicza.

Ś.P. doc. dr Jerzy Milewicz zmarł w nocy z 7 na 8 lipca 2022 roku w wieku 96 lat. 

jerzymilewicz4

Jerzy Milewicz podczas prac terenowych w Sudetach

Jerzy Milewicz urodził się w Lubartowie w 1925 roku. Studia geologiczne rozpoczął w 1946 roku na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień magistra otrzymał w roku 1951 na uniwersytecie we Wrocławiu.

Doc. dr Jerzy Milewicz został zatrudniony w oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu 1 listopada 1950 roku i pracował w nim ponad 40 lat, do 15 grudnia 1990 roku. Zajmował stanowiska: geologa, asystenta, starszego asystenta, adiunkta i  docenta. Podczas kariery zawodowej był kierownikiem Sekcji Dolnośląskiej Stacji Terenowej, Pracowni Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Pracowni Geologii Złóż, Pracowni Map Geologicznych oraz Zakładu Geologii Dolnego Śląska.

jerzymilewicz1

Czasy studenckie - powrót z zajęć terenowych, rok 1948, Jerzy Milewicz pierwszy od prawej

Był pierwszym geologiem, który stwierdził obecność górnego karbonu w niecce północnosudeckiej.

Docent dr Jerzy Milewicz był geologiem regionalnym, a także kartografem geologicznym. W pracy o tektonice okolicy Lwówka Śląskiego zebrał wyniki badań terenowych z lat 1953-56. Zajął się w niej głównie tektoniką blokową, zwaną wówczas saksońską, w mniejszej zaś mierze kimeryjską. Depresję północnosudecką, niezwykle bogatą w rozmaite surowce skalne objęto badaniami regionalnymi w latach 1960. i początku 1970. stopniowo - także z zastosowaniem metod geofizycznych i wierceń badawczych. Celem tych badań było stopniowe "odkrywanie" depresji północnosudeckiej - rozpoznawanie geometrii i stosunków wzajemnych jednostek tektono-stratygraficznych w głębszych poziomach intersekcyjnych. Za realizację tego projektu odpowiedzialny był właśnie Jerzy Milewicz.

W drugiej połowie lat 1970. zrealizowano wiercenia strukturalne na pograniczu depresji północnosudeckiej z blokiem przedsudeckim oraz jednostką kaczawską. Ich projektantem i nadzorującym był Jerzy Milewicz. Niektóre z otworów umożliwiły nowe rozpoziomowanie utworów kredy górnej i określenie głębokości podłoża epimetamorficznego depresji.

W kolejnej fazie swoich badań Jerzy Milewicz zajął się sedymentologią kredy górnej i genezą poszczególnych ogniw stratygraficznych. Pod koniec lat 70-tych XX wieku rozpoczęto realizację projektu rozpoznania wgłębnej budowy struktury bardzkiej prowadzonego przez Jerzego Milewicza i M. Chorowską - dość słabo rozpoznanej, depresyjnej, choć intensywnie zdeformowanej jednostki wypełnionej przez utwory paleozoiku (ordowik-dolny karbon) i zdeformowanej przed karbonem górnym. Dwa zaprojektowane głębokie otwory: Żdanów IG 1 i Boguszyn IG 1 miały dostarczyć informacji na temat miąższości i struktury wewnętrznej kompleksu bardzkiego oraz charakteru jego podłoża. Do dziś oba wiercenia są podstawowym źródłem informacji o głębszej strukturze jednostki bardzkiej.

jerzymilewicz2

Dyrektor Instytutu Geologicznego prof. Jan Malinowski wręcza Jerzemu Milewiczowi odznaczenie państwowe

W uznaniu swych zasług doc. dr Jerzy Milewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1965 rok) i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska” (1969 rok).  

Jerzy Milewicz był człowiekiem pracowitym, skromnym i życzliwym. Należy Mu się dobra pamięć.

jerzymilewicz3

Uroczystość przejścia na emeryturę doc. dr. Jerzego Milewicza  

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą w dniu 14 lipca 2022 o godzinie 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Wspomnienie o Jerzym Milewiczu przygotował Stefan Cwojdziński