Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej we wrześniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 września 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

Wrzesień 2022 r. był kolejnym miesiącem, w którym na przeważającym obszarze kraju odnotowano obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym, jednak punktów obserwacyjnych, w których zaobserwowano takie zjawisko było o około 15% mniej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych nastąpił w tym czasie w ponad 41% punktów obserwacyjnych, tj. o około 16% więcej w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

Podniesienie się poziomu wód podziemnych odnotowane zostało głównie w centralnej i południowo-zachodniej części kraju. W przypadku około 2% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w sierpniu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych we wrześniu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych we wrześniu 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

We wrześniu 2022 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 87%, tj. o około 2% mniej niż w sierpniu 2022 r.) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (*NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły około 13% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w ponad 4% (około 2% mniej niż w poprzednim miesiącu) punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

We wrześniu 2022 r. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w miejscowościach: Rogóźno w województwie kujawsko-pomorskim, Chartów w województwie lubuskim, Łęg Starościński w województwie mazowieckim, Miechucino w województwie pomorskim, Czachurki w województwie wielkopolskim oraz Gądno i Międzyzdroje w województwie zachodniopomorskim.

*NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych we wrześniu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnyc

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych we wrześniu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

We wrześniu 2022 r. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (**SNO). W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zjawisko niżówki zwiększyło swe rozprzestrzenienie w północno-zachodniej i północnej części kraju, jednocześnie niżówka ustąpiła w południowo-zachodniej oraz miejscami również w zachodniej Polsce.

W omawianym miesiącu zjawisko niżówki o charakterze regionalnym obejmowało przeważającą część województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Niżówka hydrogeologiczna odnotowana została również na znacznym obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, a także na pograniczu województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego we wrześniu 2022 r. stwierdzono także w obrębie województw dolnośląskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tym obszarze charakter lokalny.

W skali kraju stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 32 punktach obserwacyjnych, co stanowi, ponad 20% punktów badanej populacji (tj. o około 1% mniej niż w poprzednim miesiącu). W 18 spośród tych punktów w omawianym miesiącu poziom wód podziemnych uległ obniżeniu w stosunku do stanu z sierpnia 2022 r.

W 24 punktach obserwacyjnych (ponad 15%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w sierpniu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna. W przypadku ponad 64% punktów obserwacyjnych (około 2% więcej niż w sierpniu 2022 r.) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (***SNG).

** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody
***SNG - średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia

cena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną we wrześniu 2022 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną we wrześniu 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

okładka komunikat psh