Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w październiku 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 października 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W październiku 2022 r. obniżenie średniego poziomu wód podziemnych nastąpiło w około 53% poddanych analizie punktów obserwacyjnych, tj. o 4% mniej niż w poprzednim miesiącu. Obniżenie poziomu wód podziemnych odnotowano głównie w północnej, centralnej, południowej i częściowo wschodniej Polsce.

W przypadku niemal 42% analizowanych punktów obserwacyjnych (wzrost o 1% w odniesieniu do września 2022 r.) nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Wyższy, w stosunku do poprzedniego miesiąca, średni poziom wód podziemnych odnotowany został głównie w zachodniej, centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.

W przypadku ponad 5% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym we wrześniu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W październiku 2022 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 89%, tj. o około 2% więcej niż we wrześniu 2022 r.), stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (*NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do *NNG stanowiły około 11% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w ponad 5% (1% więcej niż w poprzednim miesiącu) punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu *NNG.

W październiku 2022 r. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w miejscowościach: Rogóźno w województwie kujawsko-pomorskim, Łęg Starościński i Sypniewo w województwie mazowieckim, Maszewko i Miechucino w województwie pomorskim, Mikołajki w województwie warmińsko-mazurskim, Czachurki w województwie wielkopolskim oraz Gądno w województwie zachodniopomorskim.

NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Mapa prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W październiku br. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (**SNO). W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zjawisko niżówki zwiększyło swe rozprzestrzenienie w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, południowej części województwa wielkopolskiego oraz w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, jednocześnie zmniejszył się zasięg zjawiska na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W omawianym miesiącu zjawisko niżówki o charakterze regionalnym obejmowało znaczne obszary województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Niżówka hydrogeologiczna odnotowana została również na pograniczu województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w październiku br. stwierdzono także w obrębie województw mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tym obszarze charakter lokalny.

W skali kraju stan wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 28 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 18% punktów badanej populacji, tj. o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu. W 14 spośród tych punktów w omawianym miesiącu poziom wód podziemnych uległ obniżeniu w stosunku do stanu z września br. Również w 28 punktach obserwacyjnych średni poziom zwierciadła wód podziemnych w październiku br. utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i *SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna. Liczba punktów obserwacyjnych, w których swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (***SNG) utrzymywała się w tym czasie na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu – punkty takie stanowiły niemal 64% wszystkich objętych analizą punktów obserwacyjnych.

** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody *
**SNG - średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia

Mapa przedstawiająca ocenę zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w październiku 2022 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w październiku 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

grafika ilustracyjna