Żegnamy mgr Irenę Iwasińską-Budzyk

znicz

Z wielkim smutkiem żegnamy zmarłą 22 grudnia 2022 roku mgr IRENĘ IWASIŃSKĄ-BUDZYK,

naszą Koleżankę, wieloletniego pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego.

Irena Iwasińska-Budzyk ukończyła w 1977 roku studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym, któremu poświęciła całe swoje życie zawodowe - blisko 40 lat. Pełniła funkcję kierownika Sekcji Fluorescencji Rentgenowskiej (XRF), a następnie kierownika Centralnego Laboratorium Chemicznego. 

Będąc pracownikiem Zakładu Geochemii i Chemii Analitycznej oraz Centralnego Laboratorium Chemicznego specjalizowała się przede wszystkim w badaniach laboratoryjnych metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Odegrała istotną rolę w badaniach wykonywanych na potrzeby opracowania map i atlasów geochemicznych oraz poszukiwania i dokumentowania surowców mineralnych Polski.

Irena Iwasińska-Budzyk była autorką i współautorką wielu publikacji i opracowań naukowych.

Uzyskała uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz audytora wewnętrznego. Uczestniczyła w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w Komitecie Technicznym nr 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali.

Zaangażowanie w pracę oraz zdobyte doświadczenie i kompetencje w zakresie badań metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej zaowocowały uhonorowaniem Ireny Iwasińskiej-Budzyk odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii (2006 r.) oraz stopniem Inżyniera Górniczego II stopnia (2016 r.).

Irena Iwasińska-Budzyk mocno angażowała się w działalność społeczną. Od 1980 roku aktywnie działała w NSZZ Solidarność, pełniąc m.in. funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Sekcji Geologiczno-Wiertniczej. Od 1990 roku, przez trzy kadencje, była ławnikiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.