Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - luty 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W lutym 2023 r. na niemal całym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (około 87%, tj. o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu) średni miesięczny poziom wód podziemnych był wyższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnotowano w tym czasie tylko lokalnie w punktach zlokalizowanych w północnej i południowej części kraju. Stanowiły one nieco ponad 9% wszystkich poddanych analizie punktów obserwacyjnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny (spadek o około 4% w stosunku do stanu ze stycznia 2023 r.). Odnotowane spadki poziomu wód były niewielkie i w zdecydowanej większości przypadków nie przekraczały 10 cm.

Mimo obserwowanych obniżeń w większości punktów obserwacyjnych średni miesięczny poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

W przypadku około 4% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w styczniu 2023 r.

 

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lutym 2023 r.

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 184 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, ujmujących pierwszy poziom wodonośny (ppw).

Zmiany zasobów wód podziemnych

W lutym 2023 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 92%, tj. o około 2% więcej niż w poprzednim miesiącu) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom wód podziemnych pierwszy poziom wodonośny znajdował się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych, stanowiły ponad stanowiły ponad 8% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w niespełna 2% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Brak rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2023 r. został odnotowany w miejscowościach: Mikołajki (województwo warmińsko-mazurskie) oraz Maszewko i Miechucino (województwo pomorskie).

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 163 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W lutym 2023 r. niżówką hydrogeologiczną o zasięgu regionalnym objęte były części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w omawianym miesiącu odnotowano także na zachodzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tych obszarach charakter lokalny.

W skali kraju poziom wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 23 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 14% punktów badanej grupy, tj. o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu.

W przypadku 15 punktów obserwacyjnych (ponad 9%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w omawianym miesiącu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 121 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 76% wszystkich analizowanych punktów (w poprzednim miesiącu punkty takie stanowiły około 72%) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG).

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2023 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2023 r.

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 159 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

grafika ilustracyjna