Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - marzec 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 marca 2023 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W marcu 2023 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym.

W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (około 72%, tj. o 15% mniej niż w poprzednim miesiącu) średni miesięczny poziom wód podziemnych był wyższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. W przypadku nieco ponad 26% analizowanych punktów obserwacyjnych, tj. więcej o około 17% w stosunku do lutego 2023 r., nastąpiło obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Obniżenia, średniego poziomu wód podziemnych odnotowane zostały głównie w południowej i południowo-wschodniej części kraju oraz lokalnie w centrum i na północy Polski. Odnotowane spadki poziomu wód były niewielkie i najczęściej mieściły się w przedziałach do 10 cm oraz pomiędzy 10 a 25 cm.

Mimo obserwowanych obniżeń w większości punktów obserwacyjnych średni miesięczny poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

W przypadku ponad 2% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w lutym 2023 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w marcu 2023 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w marcu 2023 r.

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 186 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, ujmujących pierwszy poziom wodonośny (ppw).

Zmiany zasobów wód podziemnych

W marcu 2023 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 94%, tj. o około 2% więcej niż w poprzednim miesiącu) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego znajdował się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych, stanowiły ponad stanowiły około 6% ogólnej liczby punktów objętych analizą. W tej grupie w niespełna 2% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Brak rezerw zasobów wód podziemnych w marcu 2023 r. został odnotowany w miejscowościach: Maszewko i Miechucino (województwo pomorskie) oraz Kobułty (województwo warmińsko-mazurskie).

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w marcu 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w marcu 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 169 reprezenta-tywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W marcu 2023 r. niżówką hydrogeologiczną o zasięgu regionalnym objęte były części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w omawianym miesiącu odnotowano także na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tych obszarach charakter lokalny. W skali kraju poziom wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 19 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 12% punktów badanej grupy, tj. o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu.

W przypadku 16 punktów obserwacyjnych (ponad 10%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w omawianym miesiącu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 122 punktów obserwacyjnych, co stanowi około 78% wszystkich analizowanych punktów (w poprzednim miesiącu punkty takie stanowiły około 76%) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG).

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w marcu 2023 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w marcu 2023 r.

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 157 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

grafika ilustracyjna