Państwowy Instytut Geologiczny-PIB znów ma kategorię A!

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kategorię A w wyniku ewaluacji działalności naukowej. Tym samym powróciliśmy do czołówki polskich placówek badawczych, w której ostatni raz byliśmy w roku 2009.

Podczas ewaluacji były brane pod uwagę osiągnięcia publikacyjne, prowadzenie grantów NCN, NCBiR oraz projektów unijnych oraz wpływ wybranych realizacji na społeczeństwo i gospodarkę. Największą wagę w algorytmie wyliczającym punktację miało kryterium publikacyjne, stąd wysiłki ostatnich lat skupione były na jak najskuteczniejszym wykazaniu dorobku pracowników Instytutu.

Kryteria grantowe i wpływu na społeczeństwo również okazały się naszą bardzo mocną stroną i obiecująco rokują na przyszłość, o ile zasady oceny nie zmienią się znacząco.

Awans z pierwotnie przyznanej kategorii B+ jest efektem uznania naszej wiodącej roli w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku oraz wiodącej pozycji jako wsparcie państwa w transformacji energetycznej, bezpieczeństwie surowcowym, adaptacji do zmian klimatycznych i edukowaniu społeczeństwa we wszystkich obszarach geologii. Utrzymujemy tym samym ugruntowane uprawnienia w zakresie prowadzenia w Instytucie postępowań doktorskich (zarówno eksternistycznie, jak i w ramach szkoły doktorskiej Geoplanet) oraz habilitacyjnych.

Gratulacje należą się wszystkim pracownikom PIG-PIB, bez których wysokiego poziomu naukowego oraz zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz kraju ten sukces nie byłby możliwy. Teraz wspólną ambicją będzie co najmniej utrzymanie tego wyniku podczas kolejnej oceny parametrycznej, która odbędzie się w roku 2026.