Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - kwiecień 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym o zwierciadle swobodnym

W kwietniu 2023 r. na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym, jednak stan taki odnotowany został w mniejszej o 13% liczbie punktów obserwacyjnych niż w poprzednim miesiącu.

W przypadku około 36% analizowanych punktów obserwacyjnych, tj. więcej o około 10% w stosunku do marca 2023 r., nastąpiło obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Obniżenia, średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowane zostały głównie w północnej, południowej i wschodniej Polsce oraz lokalnie w centrum kraju. Odnotowane spadki poziomu wód były niewielkie i najczęściej mieściły się w przedziale do 10 cm.

Mimo obserwowanych obniżeń w większości punktów obserwacyjnych średni miesięczny poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

W przypadku około 5% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w marcu 2023 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w kwietniu 2023 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w kwietniu 2023 r.

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 185 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, ujmujących pierwszy poziom wodonośny (ppw).

Zmiany zasobów wód podziemnych

W kwietniu 2023 r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na podobnym poziomie jak w miesiącu poprzednim i była bezpieczna dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 96%, tj. o około 2% więcej niż w poprzednim miesiącu) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego znajdował się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych, stanowiły ponad stanowiły ponad 4% ogólnej liczby punktów objętych analizą. W tej grupie w niespełna 2% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Brak rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2023 r. został odnotowany w miejscowościach: Maszewko i Miechucino (województwo pomorskie) oraz Kobułty (województwo warmińsko-mazurskie).

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 159 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W kwietniu 2023 r. niżówką hydrogeologiczną o zasięgu regionalnym objęta była wschodnia część województwa zachodniopomorskiego oraz zachodnia i centralna część województwa pomorskiego. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w omawianym miesiącu odnotowano także na terenie województw lubuskiego wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tych obszarach charakter lokalny.

W skali kraju poziom wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 18 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 11% punktów badanej grupy, tj. o 1% mniej niż w poprzednim miesiącu.

W przypadku 13 punktów obserwacyjnych (ponad 8%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w kwietniu 2023 r. utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 127 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 80% wszystkich analizowanych punktów (w poprzednim miesiącu punkty takie stanowiły około 78%) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG).

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2023 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2023 r.

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 158 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

grafika ilustracyjna