Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w czerwcu 2023 r.

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-30.06.2023 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach, niżówka hydrogeologiczna może występować w północno-zachodniej części kraju. W szczególności zjawisko to prognozowane jest w obrębie województwa pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego zgodny z Ostrzeżeniem PSH nr 4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

 

PROGNOZA ZMIAN POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH

W czerwcu 2023 r. w obrębie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, świętokrzyskim i dolnośląskim.

Lokalizację punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej przedstawia rycina 1.

 Mapa przedstawiająca lokalizację punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej.

 Ryc. 1. Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej.

 

PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie. W północno-zachodniej części Polski stan rezerw na znacznych obszarach może być niższy, a lokalnie może obniżyć się do zera. W szczególności taki lokalny brak zasobów może mieć miejsce w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (Ryc. 2).

 

Mapa przedstawiająca prognozę poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w czerwcu 2023 r. według scenariusza B

Ryc. 2. Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w czerwcu 2023 r. według scenariusza B.

 

PROGNOZA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

Według scenariusza B, w czerwcu 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego oraz we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze kraju, jeśli niżówka wystąpi, przewiduje się, że będą to wyłącznie zdarzenia o charakterze lokalnym. Tego typu zjawisko może być obserwowane w najbliższych tygodniach m.in. w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

W związku z prognozowaną niżówką hydrogeologiczną w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego. Informacja o stanie zagrożenia hydrogeologicznego podana w Ostrzeżeniu Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 4/2023 pozostaje aktualna.

 

Mapa przedstawiająca prognozę zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w czerwcu 2023 r. według scenariusza B

 Ryc. 3. Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w czerwcu 2023 r. według scenariusza B.