Nowe wydawnictwo PIG-PIB z serii "Prace PIG" o budowie geologicznej rejonu Gorzowa Wielkopolskiego

W ramach serii Prace PIG ukazało się nowe opracowanie pt. "Paleofacje i paleomorfologia górnopermskich (cechsztyńskich) basenów ewaporatowych w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego (zachodnia Polska)". Autorami pracy są naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: Grzegorz Czapowski, Zbigniew Małolepszy, Ewa Szynkaruk, Jacek Chełmiński, Łukasz Nowacki i Leszek Skowroński.

Opracowanie przedstawia zarys budowy geologicznej rejonu badań, stratygrafię i litofacje utworów ewaporatowych cechsztynu, a także mapy miąższościowo-facjalne. Scharakteryzowano ewolucję, paleofacje i paleomorfologię basenów ewaporatowych cechsztynu w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego wraz z przedstawieniem utworów poszczególnych cyklotemów, ich stratygrafią i parametrami występowania, przy uwzględnieniu środowiska depozycji i paleomorfologii zbiorników.

W osobnych rozdziałach zaprezentowano materiały źródłowe, dane statystyczne i metody badań, jak również literaturę, z której korzystano przy wykonaniu opracowania.

Przestrzenny model budowy geologicznej tzw. bloku Gorzowa, obejmujący otoczenie Gorzowa Wielkopolskiego w zachodniej Polsce, obrazuje architekturę sedymentacyjno-tektoniczną basenu depozycyjnego od utworów karbonu w podłożu waryscyjskim na głębokości 2,5–4,5 km p.p.m. po osady kenozoiku.

Przy konstrukcji modelu wykorzystano dane z 23 zdjęć sejsmicznych 3D, ponad tysiąca linii sejsmicznych 2D oraz dane z 300 głębokich (>500 m) odwiertów.

Model strukturalny 3D budowy geologicznej bloku Gorzowa, widok od SE, przewyższenie ×10

Jedna z ilustracji zawarta w pracy. Model strukturalny 3D budowy geologicznej bloku Gorzowa, widok od SE, przewyższenie ×10

Istotnym komponentem modelu są utwory ewaporatowe (siarczany i sole) permu górnego (cechsztyn), stanowiące od ok. 1/4 do ok. 1/3 wypełnienia basenu w strefach poduszek solnych. Tworzy je 10 siarczanowych (anhydryty) i 9 litostratygraficznych wydzieleń solnych (w tym 2 wydzielenia soli K-Mg), przypisanych odpowiednio cyklotemom od PZ1 do PZ4 cechsztynu.

Opisy materiału rdzeniowego z 53 otworów wiertniczych (na blisko 280 otworów rejestrujących utwory cechsztynu) umożliwiły wyróżnienie szeregu litofacji, reprezentujących różne środowiska depozycji ewaporatów. Dla utworów siarczanowych wyróżniono następujące litofacje: otwartego basenu siarczanowego (z partiami głębszymi), platformy siarczanowej, laguny siarczanowej (z partiami płytszymi), laguny i panwi solno-siarczanowej oraz sebkhy siarczanowej. W przypadku utworów solnych są to facje: otwartego basenu solnego (z partiami głębszymi i płytszymi), laguny solnej (z partiami płytszymi), laguny solno-siarczanowej, panwi solnej z przejściem do saliny, saliny oraz nadmorskiego (przeradzającego się w śródlądowy) zbiornika jeziornego typu playa.

Analiza rozkładu miąższości poszczególnych wydzieleń i wymienionych litofacji pozwoliła opracować mapy przypuszczalnej paleomorfologii kolejnych basenów ewaporatowych: siarczanowych (6 map) i solnych (6 map) oraz przekroje geologiczne poszczególnych cyklotemów (4 przekroje).

Wartości korelacji między miąższością siarczanów rozpoczynających depozycję ewaporatów w każdym z cykli a miąższością nadległych soli oraz tychże soli do kończących cykl siarczanów umożliwiły określenie typu ewaporatowego basenu depozycyjnego. 

Zapraszamy do lektury!

Prace PIG Tom 208 (2023)

grafika ilustracyjna

 

Prace Państwowego Instytutu Geologicznego to seria o długoletniej tradycji - pierwszy numer ukazał się w 1921 roku. Do końca 2010 r. opublikowano 195 tomów. W serii Prace publikowane są oryginalne i przeglądowe prace o charakterze monograficznym. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego są publikowane zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). 

Przewodniczącą Komitetu redakcyjnego jest dr hab. Anna Hrynowiecka, a w skład redakcji wchodzą: Patrycja Dworczak, dr Dariusz Gałązka, dr Andrzej Głuszyński, dr hab. Jacek Grabowski, Dorota Kaulbarsz, dr Mirosław Lidzbarski, dr Edyta Majer, dr hab. Teresa Podhalańska, dr Sylwester Salwa, dr Ewa Szynkaruk i Jarosław Zacharski.